The Usedof Online Media and Perceptionsof eHealth Literacy Among the ElderlyinSuphanburi Province
การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง
ชื่อวารสาร The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima, 25(2), 168-180
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   สื่อออนไลน์,สื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>12อ.เนติยา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>12อ.เนติยา (การใช้สื่อออนไลน์).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Netiya Jametim นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) netiya@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Sineeporn Yeenyong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) sineeporn@snc.ac.th 0.00 0.00