The Effects of Brain Potential Program on the Cognitive Function of the Older Person with Mild Cognitive Impairment
ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองต่อความสามารถในการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องระยะเริ่มต้น


ชื่อนักวิจัย ::   จิตติมา ดวงแก้ว, วาสนา หลวงพิทักษ์, ทิวา มหาพรหม, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, สุภาวดี นพรุจจินดา
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(3), 129-141
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความสามารถในการรู้คิด,ภาวะการรู้คิดบกพร่องระยะเริ่มต้น,โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>29อ.จิตติมา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>29อ.จิตติมา-1.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Jittima Duangkaew นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) jittimar@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Wassana Luangphituck นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) wasana@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Tiwa Mahaprom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) tiwa@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Chutikarn Chatrung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) chutikarn@snc.ac.th 0.00 0.00
  5 Supawadee Noparoojjinda นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5213) supawadee@snc.ac.th 0.00 0.00