The Development of Preparation Model for Professional Nursing and Midwifery Licensure Examination
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


ชื่อนักวิจัย ::   พิศิษฐ์ พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, สุภาวดี นพรุจจินดา, ขวัญฤทัย พันธุ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Divisio, 47(2), 135-155
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   รูปแบบการเตรียมความพร้อม,การสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์,การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>19ผอ.พิศิษฐ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>19ผอ.พิศิษฐ์ (การพัฒนารูปแบบ)_compressed.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Pisit Poltana นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 100.00 0.00
  2 Chutikarn Chatrung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) chutikarn@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Supawadee Noparoojjinda นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5213) supawadee@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Khunrutai Panthu นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) khanreothai@snc.ac.th 0.00 0.00