Self-care behavior and Quality of life among Patients with Chronic Disease in the Community, Suphanburi Provience
พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วรางคณา คุ้มสุข, อุมากร ใจยั่งยืน
ชื่อวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 36(2), 123-131
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.วรางคณา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.วรางคณา.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Warangkana Khumsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5112) warangkana@snc.ac.th 50.00 0.00
  2 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 50.00 0.00