Factors Affecting on Health Promotion Learning Organization of Boromarajonani Nursing College, Suphanburi
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อรุณี สังขพานิต, สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย
ชื่อวารสาร Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, 4(2), 79-92
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัยทำนาย,องค์กรแห่งการเรียนรู้,การสร้างเสริมสุขภาพ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>14อ.จิรพรรณ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>14อ.จิรพรรณ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Chiraphun Phothong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) chiraphun@snc.ac.th 0.00 0.00
  2 Arunee Sangkhapanich นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) arunee@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Saritee Siriponwittichai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sawitree@snc.ac.th 0.00 0.00