A Study of Innovation-Based Learning for Nursing Students in the 21st Century
การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21


ชื่อนักวิจัย ::   ภราดร ยิ่งยวด, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, วริณญา อาจธรรม, ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม, พิศิษฐ์ พลธนะ, วินัย ไตรนาทถวัลย์
ชื่อวารสาร Journal of Health Science Boromarajonani College of Nursing, 4(2), 101-121
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   นวัตรกรรมเป็นฐาน,การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21,นักศึกษาพยาบาล
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>18ผอ.พิศิษฐ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>18ผอ.พิศิษฐ์ (ศตวรรษที่ 21).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ภราดร ยิ่งยวด นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก - - 0.00 0.00
  2 ปราโมทย์ ถ่างกระโทก นักวิจัยร่วม N สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย - - 0.00 0.00
  3 วริณญา อาจธรรม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก - - 0.00 0.00
  4 ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก - - 0.00 0.00
  5 Pisit Poltana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี - - 0.00 0.00
  6 วินัย ไตรนาทถวัลย์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก - - 0.00 0.00