Factors Related with Herbal Consumption Behavior of People in Pratuchangtok Community, Thaiburi Sub-disrtict, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนประตูช้างตก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ชื่อนักวิจัย ::   จินตนา เพชรมณี, ศิราสรณ์ บรรจงเกลี้ยง, อัจฉรา ศรีเเสง, ศรัญญา สีทอง, สาโรจน์ เพชรมณี
ชื่อวารสาร The Journal of Boromarjonani College of Nursing Suphanburi, 4(2), 50-22
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์,พฤติกรรมการใช้สมุนไพร,สมุนไพร
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>21อ.จินตนา (2).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>21อ.จินตนา.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Jintana Petmanee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) jintana@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 ศิราสรณ์ บรรจงเกลี้ยง นักวิจัยร่วม N Stock Management 0.00 0.00
  3 อัจฉรา ศรีเเสง นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 0.00 0.00
  4 ศรัญญา สีทอง นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 0.00 0.00
  5 สาโรจน์ เพชรมณี นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00