GAME ADDICTION AND FACTORS RELATED TO HEALTH BEHAVIORS AMONG JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE SELECTED SCHOOL, NONTHABURI PROVINCE
การติดเกมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนคัดสรรจังหวัดนนทบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ณิฌานันท์ สุคนธมาลี, สุวัฒนา เกิดม่วง, ศักดิกร สุวรรณเจริญ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, ทิพวรรณ ตั งวงศ์กิจ
ชื่อวารสาร Community Health Development Quarterly Khon Kaen University, 0(1), 69-87
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>7อ.ชุติกาญจน์ (1).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>7อ.ชุติกาญจน์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 ณิฌานันท์ สุคนธมาลี นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี - - 0.00 0.00
  2 สุวัฒนา เกิดม่วง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี - - 0.00 0.00
  3 ศักดิกร สุวรรณเจริญ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี - - 0.00 0.00
  4 Chutikarn Chatrung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) chutikarn@snc.ac.th 100.00 0.00
  5 ทิพวรรณ ตั งวงศ์กิจ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท - - 0.00 0.00