การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, อัญญา ปลดเปลื้อ, สุพรรณี กัณหดิลก, ณัฐพร อุทัยธรรม, พรพรรณ พรมประยูร, จริยา อินทนา
ชื่อวารสาร Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(3), 34-42
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลสูติศาสตร์และผดุงครรภ์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.เพ็ญพักตร์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.เพ็ญพักตร์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Penpak Look-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5204) penpak@snc.ac.th 5.00 0.00
  2 อัญญา ปลดเปลื้อ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 75.00 0.00
  3 สุพรรณี กัณหดิลก นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 5.00 0.00
  4 ณัฐพร อุทัยธรรม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชรบุรี 5.00 0.00
  5 พรพรรณ พรมประยูร นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 5.00 0.00
  6 จริยา อินทนา นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 5.00 0.00