Predicting Factors of Quality of Life among Older Persons in Suphanburi Province
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วาสนา หลวงพิทักษ์, จิตติมา ดวงแก้ว, อุมากร ใจยั่งยืน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Siam University, 20(38), 67-81
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน,การสนับสนุนทางสังคม,ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง,คุณภาพชีวิต,ผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>10อ.วาสนา หลวงพิทักษ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>10อ.วาสนา (ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิต).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Wassana Luangphituck นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) wasana@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Jittima Duangkaew นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) jittimar@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Penrung Wandee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) phenrung@snc.ac.th 0.00 0.00