Factors Affecting Participation By the Elderly in Healthcare Community Networks, Suphanburi Province
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   อาคม โพธิ์สุวรรณ, สุภาภรณ์ วรอรุณ, รัตนา เเสงสว่างโชติ
ชื่อวารสาร Journal of Public Health Nursing, 35(2), 125-138
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ผู้สูงอายุ,การมีส่วนร่วม,ภาคีเครือข่าย,การดูแลสุขภาพ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>12อ.อาคม.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>12อ.อาคม.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Akom Phosuwan นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253(xxxx) akomph@snc.ac.th 0.00 0.00
  2 Supaporn Voraroon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1304) voraroon.s@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 รัตนา เเสงสว่างโชติ นักวิจัยร่วม N สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - - 0.00 0.00