The Operational Development for Discipline Enhancement among Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จันทร์ฉาย มณีวงษ์, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์
ชื่อวารสาร Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 122-130
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>13.อ.จันทร์ฉาย.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Janchai Maneewong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2106) 100.00 0.00
  2 Jakkrit Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2106) ckk2548@yahoo.cmm 0.00 0.00
  3 Penpak Look-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(2106) ckk_2005@hotmail.com 0.00 0.00