A Study of Condition and Potential of Familie s with Elderly Members, SUPHANBURI Province.
การศึกษาสภาพศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ศริณธร มังคะมณี, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์
ชื่อวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 35(1), 306-315
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>7. อุมากร.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 uma_korn4@hotmail.com 100.00 0.00
  2 Supaporn Voraroon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1304) supaporn_wor@hotmail.com 0.00 0.00
  3 Sarinthorn Mungkamanee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(1201) m_sarinthorn1@hotmail.com 0.00 0.00
  4 Jakkrit Luk-in นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035 535253-5(2106) ckk2548@yahoo.cmm 0.00 0.00