Factors Predicting Health Promoting Behaviors of Village Health Volunteers at Tambon Sanamchai, Suphanburi Province
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จันทร์ฉาย มณีวงษ์, ขวัญฤทัย พันธุ
ชื่อวารสาร Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division , 31(2), 183-192
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2556
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>13.ปัจจัยทำนายพฤิตกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี.pdf
  • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Janchai Maneewong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาาลบรมราชชนนีสุพรรณบ(2206) 80.00 0.00
    2 Khunrutai Panthu นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(2206) zoo494949@yahoo.com 20.00 0.00