The Development of Perfomance Appraisal Model Based on Result-Based Management
การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ชื่อนักวิจัย ::   ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศิริพร ชุดเจือจีน, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 5(3), 37-54
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2555
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Laddawon Vaisurasingha นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(1999) director@snc.ac.th 80.00 0.00
2 Siripron Chudjuajeen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5105) siriporn@snc.ac.th 10.00 0.00
3 Sudarat Wuttisakpisan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5204) sudarat@snc.ac.th 10.00 0.00