Factors influencing in Job Engagement for Nursing Instructors of Boromarajonani College of Nursing, the Ministry of Public Health
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข


ชื่อนักวิจัย ::   เนติยา แจ่มทิม
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Siam University, 18(34), 20-30
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.เนติยา-2 (1).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>วารสารพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม 2560.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Netiya Jametim นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) netiya@snc.ac.th 100.00 0.00