Factors Affecting Health Care Behaviors of the Elderly among Urban Community in Bangkok
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   สุภาพ ไทยแท้, ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง, ทิวา มหาพรหม
ชื่อวารสาร Royal Thai Navy Medical Journal, 48(2), 393-406
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ,ผู้สูงอายุ,ชุมชนเมือง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>28อ.ทิวา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>28อ.ทิวา (สุภาพ).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 สุภาพ ไทยแท้ นักวิจัยชื่อแรก N คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - - 0.00 0.00
  2 ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จ.ราชบุรี - - 0.00 0.00
  3 Tiwa Mahaprom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) tiwa@snc.ac.th 0.00 0.00