A study of health status of Autistic children, Knowledge and stress levels of caregivers of children with Autistic receiving service at the special Education center(Region 5), Suphanburi province
การศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์
ชื่อวารสาร Journal of Phrapokklao Nursing College, 25(2), 26-40
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>17 การศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ฯ.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Prawida Photong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535253 prawida@hotmail.com 50.00 0.00
  2 Supattra Chansuvarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 supattra_snc@hotmail.com 20.00 0.00
  3 Soontaree Khachat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535255(1201) soontinna@yahoo.com 25.00 0.00
  4 Saowalak Sanchalad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 ns-nurse@hotmail.com 5.00 0.00