Health information seeking behaviors of elderly through online media According to perceived health status
พฤติกรรมการแสวหาข้อมูลสุขภาพจากสื่ออนไลน์และสื่อสัคมขอผู้สูอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ


ชื่อนักวิจัย ::   เนติยา แจ่มทิม, กฤษณพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, วรนาท พรหมศวร
ชื่อวารสาร Journal of health science research, 11, 12-22
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.เนติยา.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.เนติยา วารสาร ว.นนทบุรี (1).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Netiya Jametim นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) netiya@snc.ac.th 20.00 0.00
  2 กฤษณพร ทิพย์กาญจนเรขา นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุเทพ 20.00 0.00
  3 ศิริธร ยิ่งเรเริง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00 0.00
  4 จันทิมา เขียวแก้ว นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20.00 0.00
  5 วรนาท พรหมศวร นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 20.00 0.00