Process of Establishing Community Participation Network in a Aing Heal th Care at Yan-yaw, Samchuck District, Suphanburi Province, Thailand
กระบวนการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   สุภาภรณ์ วรอรุณ, อุมากร ใจยั่งยืน, ไพทูรย์ สมตัว, สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย
ชื่อวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 35(4), 209-218
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>8. อ.สุภาภรณ์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Supaporn Voraroon นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1304) supaporn_wor@hotmail.com 100.00 0.00
  2 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 uma_korn4@hotmail.com 0.00 0.00
  3 ไพทูรย์ สมตัว นักวิจัยร่วม N - - - 0.00 0.00
  4 Saritee Siriponwittichai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sawitree@snc.ac.th 0.00 0.00