ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ๖ เดือน


ชื่อนักวิจัย ::   ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, ศิริพร ชุดเจือจีน
ชื่อวารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 10(5), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.วิลาวัณญ์+อ.ศิริพร.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.วิลาวัณญ์+อ.ศิริพร.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Sarinthorn Mungkamanee นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535253-5(1201) m_sarinthorn1@hotmail.com 80.00 0.00
  2 Wilawan Dhanawon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(2105) willawan@snc.ac.th 10.00 0.00
  3 Siripron Chudjuajeen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5105) siriporn@snc.ac.th 10.00 0.00