Psychomotor Entrustable Professional Activities for newly graduated nurses
การกําหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สุภาวดี นพรุจจินดา, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, อุมากร ใจยั่งยืน, สุทัศน์ เหมทานนท์
ชื่อวารสาร Journal of Public Health Nursing, 35(3), 17-33
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   สมรรถนะวิชาชีพ,ทักษะพิสัย,พยาบาลวิชาชีพจบใหม่,เทคนิคเดลฟาย
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>19อ.เพ็ญพักตร์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>19อ.เพ็ญพักตร์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Penpak Look-in นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5204) penpak@snc.ac.th 50.00 0.00
  2 Supawadee Noparoojjinda นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5213) supawadee@snc.ac.th 15.00 0.00
  3 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) siritida@snc.ac.th 15.00 0.00
  4 Umakorn Jaiyungyuen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) aumakorn@snc.ac.th 15.00 0.00
  5 Suthad Hametanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 s_tuth@yahoo.com 5.00 0.00