Translation and Validation of the Typology of the Agedwith Illustrations Measurement in the Thai Version
การแปลและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการจําแนกประเภทผู้สูงอายุด้วยรูปภาพฉบับภาษาไทย


ชื่อนักวิจัย ::   สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, ทิวา มหาพรหม
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Sciences , 16(3), 162-173
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.สุพรรณี.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Supannee Peawnalaw นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) suphanee@snc.ac.th 80.00 0.00
  2 Chutikarn Chatrung นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) chutikarn@snc.ac.th 10.00 0.00
  3 Tiwa Mahaprom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) tiwa@snc.ac.th 10.00 0.00