วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Panthu, K. & (Project Leader).   กรณีศึกษาผู้ป่วยเฉพาะราย: การพยาบาลผู้ป่วยแพ้ภูมิตนเองในระยะที่มีอาการกำเริบ . . 2566.
2 Phothong, C. (Project Leader), Voraroon, S. & Jaiyungyuen, U.   การจัดบริการทางการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวในชุมชน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . . 2566.
3 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S. & ภัทรี ปิ่นแก้ว.   การใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติเพื่อลดภาวะความโดดเดี่ยวทางสังคม (Social Isolation) และความว้าเหว่ (loneliness) ในกลุ่มผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขตรายละเอียด . . 2566.
4 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S., Peawnalaw, S. & Jaiyungyuen, U.   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขตรายละเอียด . . 2566.
5 Panthu, K. & (Project Leader).   การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตทางอายุกรรม: ต่อมไร้ท่อ . . 2566.
6 Maneewong, J. (Project Leader) & Panthu, K.   ความต้องการการพยาบาลของญาติผู้ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . . 2566.
7 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P., Sanchalad, S. & กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ.   แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มโรคเรื้อรัง : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . . 2566.
8 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Phothong, C. & Voraroon, S.   แนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ ในประเทศไทย : การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ . . 2566.
9 Voraroon, S. (Project Leader), Phothong, C., Phosuwan, A., บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ & Taonoi, K.   บทบาทของพยาบาลชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน: การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขตรายละเอียด . . 2566.
10 Sanongyard, J. (Project Leader), Poltana, P., Panthu, K., Look-in, P. & Chantorn, A.   โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาพยาบาลชมรมปลอดบุหรี่ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาวะในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนประถมศึกษาระดับชั้นปีที่ 5 -6 . . 2566.
11 Look-in, P. (Project Leader), Luk-in, J., Taonoi, K., Naisangkharn, S. & Sripitak, S.   ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์แรก ในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี . . 2566.
12 Siriponwittichai, S. (Project Leader) & Jametim, N.   ผลิตตำรา การอาชีวอนามัย . . 2566.
13 Chansuvarn, S. (Project Leader), กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า . . 2566.
14 Sanongyard, J. & (Project Leader).   การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่สมวัยสําหรับทารกคลอดก่อนกําหนดของไทย . . 2565.
15 Siratirakul, L. (Project Leader), Sanongyard, J., Jametim, N. & Panasan, D.   การวิเคราะห์องค์ประกอบของความสมดุลชีวิตและการทำงานของวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ . Tuition Fee. 2565.
16 Sanchalad, S. (Project Leader), Khachat, S. & Chantorn, A.   คุณภาพบัณฑิตพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2563 . Tuition Fee. 2565.
17 Voraroon, S. (Project Leader), Poltana, P., Phothong, C., Jametim, N., Jaiyungyuen, U., เยาวลักษณ์ บุญมีมาก & Sattayarom, C.   ประสบการณ์ ความหมายของชีวิตและความสําเร็จที่มีอายุยืนยาวเกิน 100 ปี ของผู้สูงอายุและครอบครัว ในชุมชน . . 2565.
18 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P., วรางคณา จำปาเงิน & Sanchalad, S.   ปัญหาและสาเหตุการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสารเสพติดในชุมชน . Tuition Fee. 2565.
19 Pongjaroen, J. (Project Leader), Muangchang, Y., Phorang, R. & Panasan, D.   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ใน google classroom ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในวิชาฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน . Tuition Fee. 2565.
20 Duangkaew, J. (Project Leader), Peawnalaw, S. & Noparoojjinda, S.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวตกรรมสื่อการสอน web application การประเมินสุขภาพผุ้สูงอายุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกาาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2565.
21 Jametim, N. (Project Leader) & Petmanee, J.   รูปแบบการปรับตัวของชุมชนวิถีใหมในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2565.
22 Sanchalad, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S., Photong, P. & Chantorn, A.   สุขภาพจิตและการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด 19 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2565.
23 Maneewong, J. (Project Leader), Panthu, K. & Phorang, R.   การจัดการและป้องกันปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 : การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ . . 2564.
24 Sawangha, S. (Project Leader), Sanongyard, J. & Mahaprom, T.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลสู่บ้าน . . 2564.
25 Panthu, K. (Project Leader), Sanongyard, J. & Maneewong, J.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ: ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . . 2564.
26 เรวดี & โพธิ์รัง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2564.
27 จรูญลักษณ์ & ป้องเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ตามกรอบแนวคิดของกอร์ดอน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2564.
28 จันทร์ฉาย & มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยเสียสมดุลย์น้ำและเกลือแร่ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2564.
29 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การพัฒนาโจทย์สถานการณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองด้วยผู้ป่วยมาตรฐานเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด . . 2564.
30 พิศิษฐ์ พลธนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาภรณ์ วรอรุณ, นภดล เลือดนักรบ & ภราดร ยิ่งยวด.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้วิชากายภาคสาสตร์และสรีรวิทยา ในยุคสังคมปกติวิถีชีวิตใหม่สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ประเทศไทย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2564.
31 Chatrung, C. (Project Leader), Duangkaew, J., Chompuming, W. & อุษณียภรณ์ จันทร.   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2564.
32 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การศึกษาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
33 Siriponwittichai, S. (Project Leader), Phothong, C., Voraroon, S. & Jaiyungyuen, U.   ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
34 Phothong, C. (Project Leader), Voraroon, S., Jametim, N., Yeenyong, S. & Sattayarom, C.   ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
35 Sanchalad, S. (Project Leader), Khachat, S. & Chantorn, A.   คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2564.
36 Phorang, R. (Project Leader), Meetong, P., Pongjaroen, J. & Muangchang, Y.   ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2564.
37 Jametim, N. (Project Leader), Petmanee, J. & Yeenyong, S.   ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
38 Jametim, N. (Project Leader), Srisasaluk, P. & Panasan, D.   ปัจจัยการปรับตัวที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . . 2564.
39 Srisasaluk, P. (Project Leader), Noparoojjinda, S. & Meetong, P.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง . . 2564.
40 Phorang, R. (Project Leader), Sanongyard, J. & Petmanee, J.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี . . 2564.
41 Srisasaluk, P. (Project Leader), Jametim, N., Phothong, C., Noparoojjinda, S. & Meetong, P.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
42 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Voraroon, S. & Siriponwittichai, S.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในกลุ่มเสี่ยง . . 2564.
43 Siriponwittichai, S. (Project Leader), Phothong, C., Jaiyungyuen, U., Petmanee, J., Voraroon, S. & Srisasaluk, P.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบัาของประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
44 Taonoi, K. (Project Leader), Naisangkharn, S. & Wuttisakpisan, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการป้องกันภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช . . 2564.
45 Sanongyard, J. (Project Leader), Muangchang, Y. & Siratirakul, L.   ผลของการใช้หุ่นจำลองเสมือนจริงในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็กต่อความสามารถในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเต็ก ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2564.
46 Pongjaroen, J. (Project Leader), Luk-in, J., Panasan, D. & Siratirakul, L.   ผลของการสอนปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในวิชาปฏิบัติบริหารทางการพยาบาลต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบา . . 2564.
47 Phorang, R. (Project Leader), Chatrung, C. & Mahaprom, T.   ผลของการออกกำลังกายด้วยไทซิซี่กงต่อสมรรถภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุ . . 2564.
48 Sanongyard, J. (Project Leader), Muangchang, Y., Sripitak, S., Voraroon, S. & Chantorn, A.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครอบครัวในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2564.
49 Panthu, K. (Project Leader), Maneewong, J. & Sanongyard, J.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . . 2564.
50 Sanchalad, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Photong, P.   ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 . . 2564.
51 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ยาที่มีความเสี่ยงสูง : การพยาบาล . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2564.
52 Voraroon, S. (Project Leader), Khumsan, N., Chudjuajeen, S., Jaiyungyuen, U. & Peawnalaw, S.   รูปแบบการบริการสุขภาพและประสบการณ์ต่อการติดตามการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ติดเชื้อเอซไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในช่วงเวลาก่อนการระบาดและช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ของแพทย์ พยาบาล และผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 . . 2564.
53 ทิวา & มหาพรหม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2564.
54 Chatrung, C. (Project Leader), Maneewong, J., Phorang, R. & Poltana, P.   การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ . . 2563.
55 Khumsan, N. (Project Leader), Peawnalaw, S., Sripitak, S. & อุษณียาภรณ์ จันทร.   การประเมินผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ . . 2563.
56 จารุวรรณ & สนองญาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2563.
57 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยโรคหืด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2563.
58 Jametim, N. & (Project Leader).   การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2563.
59 Poltana, P. (Project Leader), Noparoojjinda, S., Chatrung, C. & Panthu, K.   การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ . . 2563.
60 Poltana, P. (Project Leader), Voraroon, S., Khumsuk, W., Phosuwan, A., Panasan, D. & Sattayarom, C.   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2563.
61 Sanongyard, J. (Project Leader), Poltana, P., Jametim, N. & Siratirakul, L.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ Game based Learning ในการเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของกัญชาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย . . 2563.
62 Luangphituck, W. (Project Leader), Noparoojjinda, S., Chompuming, W. & Poltana, P.   การศึกษานำร่องรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อผลการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาลรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนก . . 2563.
63 Khumsan, N. (Project Leader), Peawnalaw, S. & Sripitak, S.   การศึกษาผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย . . 2563.
64 Phothong, C. (Project Leader) & Jaiyungyuen, U.   การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชน อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี . . 2563.
65 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2563.
66 Petmanee, J. (Project Leader) & Sanongyard, J.   ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2563.
67 Sanchalad, S. (Project Leader), Khachat, S. & อุษณียาภรณ์ จันทร.   คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2563.
68 Jametim, N. (Project Leader), Sanongyard, J. & Siratirakul, L.   คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . . 2563.
69 Naisangkharn, S. (Project Leader), Khumsuk, W. & Taonoi, K.   ปัจจัยทำนายการใช้ยาฝังคุมกำเนิดของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด . . 2563.
70 Khumsan, N. (Project Leader), Sripitak, S. & อุษณียาภรณ์ จันทร.   ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มหญิงข้ามเพศและชายรักชายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี . . 2563.
71 Khumsuk, W. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Jaiyungyuen, U. & Naisangkharn, S.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคุมกำเนิดของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้ำใน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2563.
72 Phorang, R. (Project Leader), Chatrung, C. & Peawnalaw, S.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ต่อสมรรถนะทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . . 2563.
73 Noparoojjinda, S. (Project Leader), Chatrung, C., Sawangha, S., Poltana, P. & Mahaprom, T.   ผลของ BSCI-MODEL ต่อการสอบรวบยอดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล . . 2563.
74 Muangchang, Y. (Project Leader), Pongjaroen, J., Sanongyard, J., Sripitak, S., อุษณียาภรณ์ & จันทร .   ผลของโปรแกรมสุขภาพต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น . . 2563.
75 Sanchalad, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Photong, P.   ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 . . 2563.
76 Panthu, K. (Project Leader), Peawnalaw, S., Duangkaew, J. & Poltana, P.   ผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อม BSCI-MODEL ต่อการสอบวัดความรู้รวบยอดของสถาบันพระบรมราชชนก วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ . . 2563.
77 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลอารุยศาสตร์ที่พบบ่อย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
78 Maneewong, J. (Project Leader) & Panthu, K.   การพัฒนาพฤติกรรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลใน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2562.
79 สุนทรี ขะชาตย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, ปวิดา โพธิ์ทอง & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองด้วยผู้ป่วยมาตรฐานที่ส่งเสริมความรู้ ความมั่นใจในความสามารถของตนเองและทักษะการสื่อสารเพื่อการบำบัด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
80 ทิวา มหาพรหม (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง & สุภาวดี นพรุจจินดา.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการ์ณจำลองเสมือนจริงในรายวชิาการการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
81 ทิวา & มหาพรหม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร กรณีผู้สูงอายุ . สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2562.
82 จิตติมา ดวงแก้ว (หัวหน้าโครงการวิจัย), วาสนา หลวงพิทักษ์, ทิวา มหาพรหม, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง & สุภาวดี นพรุจจินดา.   การพัฒนารูปแบบการฝึกการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรับรู้คิดบกพร่องระยะเริ่มต้น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
83 ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทิวา มหาพรหม & สุวัฒนา เกิดม่วง.   การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
84 Sawangha, S. (Project Leader), Sattayarom, C. & Wandee, P.   ความสัมพันธ์ของค่าคะแนน Modified Alvarado scoring system กับผลลัพธ์ด้านการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ ของโรงพยาบาลอู่ทอง . . 2562.
85 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนทรี ขะชาตย์ & อุษณียาภรณ์ จันทร.   คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตอและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
86 Peawnalaw, S. (Project Leader), Chatrung, C. & Mahaprom, T.   แบบประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุฉบับภาษาไทย : การแปลพร้อมกับการศึกษาความน่าเชื่อถือและความตรงของแบบประเมิน . . 2562.
87 Sripitak, S. (Project Leader), Noparoojjinda, S., Peawnalaw, S. & Panasan, D.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2562.
88 Chompuming, W. (Project Leader), Noparoojjinda, S. & Mahaprom, T.   ปัจจัยที่มีผลตต่อความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี : การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขตรายละเอียด . . 2562.
89 ณัฎฐวรรณ คำแสน (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์ & จินตนา เพชรมณี.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางก้นครั้งล่าสุดในชายรักชายและหญิงข้ามเพศในประเทศกลุ่มอินโดจีน : การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขตรายละเอียด . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
90 Panasan, D. (Project Leader), Khumsuk, W., Sripitak, S., Phosuwan, A. & Mahaprom, T.   ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ต่อความสุขของนักศึภษาพยาบาล . . 2562.
91 Jaiyungyuen, U. (Project Leader) & Wandee, P.   ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน . . 2562.
92 Pongjaroen, J. (Project Leader), รสริน วรรณจีรวิไล, รุ่งนิภา จ่างทอง, บังอร นาคนับที & ศมีนา สุวรรณประทีป.   ผลของการใช้แผนการดูแลของสหสาขาวิชาชีพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโปงพองต่อจำนวนวันนอน ค่าใช้จ่าย ภาวะแทรกซ้อนและความพึงพอใจของผู้ดูแลและสหสาขาวิชาชีพ . . 2562.
93 Pongjaroen, J. (Project Leader), Luk-in, J., Phosuwan, A., Panasan, D. & Siratirakul, L.   ผลของการใช้สื่อนวัตกรรมหุ่นจำลองดูดเสมหะ "S.N.C SUCTION MODEL" ต่อการฝึกปฏิบัติทักษะการดูดเสมหะของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 . . 2562.
94 Siratirakul, L. (Project Leader), Panasan, D. & Sanongyard, J.   ผลของการใช้หุ่น Suction ต่อความสามารถในการดูดเสมหะของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2562.
95 Sattayarom, C. (Project Leader), Sawangha, S. & Wandee, P.   ผลของการนวดไทยและประคบสมุนพรร่วมกับการใช้ยาต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 . . 2562.
96 จารุวรรณ & สนองญาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   เรียนรู้ AUN-QA นั้นสำคัญอย่างไร . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2562.
97 Khumsan, N. & (Project Leader).   HASMEP for Thailand . National Institute of health. 2561.
98 Jaiyungyuen, U. (Project Leader) & Wandee, P.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน . . 2561.
99 Luk-in, J. (Project Leader), Hametanon, S., Look-in, P., Taonoi, K. & Naisangkharn, S.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต . Praboromarajchanok Institue. 2561.
100 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์และแปลผลก๊าซในหลอดเลือดแดง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
101 Sanchalad, S. & (Project Leader).   การศึกษาการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 . . 2561.
102 Yeenyong, S. (Project Leader), Jaiyungyuen, U. & Siriponwittichai, S.   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2561.
103 Wandee, P. (Project Leader), Phothong, C. & Jaiyungyuen, U.   การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2561.
104 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขวัญฤทัย พันธุ & เรวดี โพธิ์รัง.   ความสัมพันธ์การรับรู้ความปวดและการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
105 เนติยา & แจ่มทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
106 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บทบาทของพยาบาลในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
107 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
108 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S. & รัตนา แสงสว่างโชติ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี . . 2561.
109 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อรุณี สังขพานิต.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
110 ขวัญฤทัย พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์ฉาย มณีวงษ์ & เรวดี โพธิ์รัง.   ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคเอสแอลอี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
111 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   ผลขอกาารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตต่อทักษะทาปัญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . . 2561.
112 สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพร ชุดเจือจีน & เขมจิรา ท้าวน้อย.   ผลของการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
113 Chudjuajeen, S. (Project Leader), Khumsuk, W. & Naisangkharn, S.   ภาวะสุขภาพพฤติกรรมทางเพศขอเด็กวัยรุ่นในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา . . 2561.
114 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาวดี นพรุจจินดา, อุมากร ใจยั่งยืน, สุทัศน์ เหมทานนท์ & ศิริธิดา ศรีพิทักษ์.   ระดับการปฏิบัติกิจกรรมด้านทักษะพิสัย (Psychomotor skills) ตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
115 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาภรณ์ วรอรุณ & ขวัญฤทัย พันธุ.   สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
116 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์.   สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลสนามชัย จ.สุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2561.
117 สุพัตรา & จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดูแลบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
118 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาล : หัตถการทางการแพทย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
119 จารุวรรณ & สนองญาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
120 ยุคนธ์ & เมืองช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
121 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2560.
122 Sanongyard, J. (Project Leader), Hametanon, S., Dhanawon, W. & Jametim, N.   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . . 2560.
123 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การพัฒนาแบบวัดความสามารถการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการบำบัด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2560.
124 Pongjaroen, J. (Project Leader), รุ่งนิภา จ่างทอง, ศมีนา สุวรรณประทีป & อุมากร มณีวงษ์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก . . 2560.
125 Wandee, P. (Project Leader), Jaiyungyuen, U. & Luangphituck, W.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน . . 2560.
126 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S. & Palapant, C.   การรับรู้สารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2560.
127 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี . . 2560.
128 Chompuming, W. & (Project Leader).   ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2560.
129 Pongjaroen, J. & (Project Leader).   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูดเสมหะ . . 2560.
130 Pongjaroen, J. (Project Leader) & Muangchang, Y.   ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2560.
131 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Jametim, N. & Siriponwittichai, S.   ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Praboromarajchanok Institue. 2560.
132 Phorang, R. (Project Leader) & เครือวัลย์ อินทขันตรี.   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก . . 2560.
133 วิลาวัณย์ & ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วัคซีน : สาระสำคัญสำหรับพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
134 Jametim, N. (Project Leader) & Yeenyong, S.   การใช้สื่ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2559.
135 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การเปรียบเทียบการให้ความรู้ก่อนและหลังการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของครูพี่เลี้ยง . Tuition Fee. 2559.
136 Muangchang, Y. (Project Leader), Dhanawon, W., Sanongyard, J. & Sripitak, S.   การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็กในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้ OSCE. . Praboromarajchanok Institue. 2559.
137 เนติยา & แจ่มทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
138 Phothong, C. (Project Leader), Mahaprom, T. & Chompuming, W.   การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี . . 2559.
139 Photong, P. (Project Leader), Khachat, S., Chansuvarn, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนสถานพินิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
140 Look-in, P. (Project Leader), Naisangkharn, S. & Taonoi, K.   การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ . Praboromarajchanok Institue. 2559.
141 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, จิราพร วัฒนศรีสิน, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์, จรภา แก้วเขียว, สิรภัทร โสตถิยาภัย, นัยนันต์ เตชะวณิช, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ, จำเจียก กำธร, ศุภวรรณ สีแสงแก้ว & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
142 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
143 Panthu, K. (Project Leader) & Maneewong, J.   ผลการสอนด้วยวิธีจิตปัญญาต่อการรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2559.
144 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี & แก้วน่าน.   The Holistic care model HHCM among aging diabetis mellitus in suphanburi province . . 2558.
145 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศษสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2558.
146 Luangphituck, W. (Project Leader), Khumsan, N., Peawnalaw, S., จิตติมา ดวงแก้ว & Jaiyungyuen, U.   การศึกษาวิจัยวิถี่ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี: กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2558.
147 Phothong, C. & Chompuming, W.   การศึกษาสถานการ์และความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2558.
148 Srisasaluk, P. (Project Leader), Phothong, C. & จริยา ละมัยเกศ.   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2558.
149 Chansuvarn, S. (Project Leader), Noparoojjinda, S. & Jaiyungyuen, U.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2558.
150 Jametim, N. (Project Leader) & Sanongyard, J.   ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข . . 2558.
151 Voraroon, S. (Project Leader), อาคม โพธิ์สุวรรณ & รัตนา แสงสว่างโชติ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
152 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์ & สุทัศน์ เหมทานนท์.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
153 Wandee, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2558.
154 ชุติกาญจน์ & ฉัตรรุ่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมสมาธิบำบัดต่อระดับฮีโมโกบินของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
155 Sanongyard, J. (Project Leader), Jametim, N., Dhanawon, W. & Muangchang, Y.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี . . 2558.
156 Khachat, S. & Sanchalad, S.   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
157 Dhanawon, W., Sanongyard, J., Sripitak, S. & Muangchang, Y.   การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
158 Uppo, W. (Project Leader), Siratirakul, L., Panasan, D. & Pongjaroen, J.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ โดยใช้ชุดรูปแบบการศึกษาเชิงหรรษาและการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี . . 2557.
159 ภาวดี เหมทานนท์ (Project Leader), นิศารัตน์ นรสิงห์, Hametanon, S., ดลปภัฎ ทรงเลิศ, อุษา จันทร์แย้ม & จีรภา แก้วเขียว.   การฝึกทักษะทางสังคมและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ่้าของผุ้ป่วยจิตเภท . Tuition Fee. 2557.
160 Maneewong, J., Look-in, P. & Luk-in, J.   การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2557.
161 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษ ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2557.
162 สายฝน ตันตะโยธิน (Project Leader), Khumsuk, W., Uppo, W. & Panasan, D.   การวิจัยติดตามประเมินผลกระทบของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปี ๒๕๕๕ . Tuition Fee. 2557.
163 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2557.
164 Phothong, C. (Project Leader) & Chompuming, W.   การศึกษาสถานการ์และความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2557.
165 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กที่เป็นออทิสติก ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2557.
166 Khumsan, N. & (Project Leader).   ความแตกต่างระหว่างเพศที่มีต่อทัศนคติในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย . . 2557.
167 Khumsan, N. & (Project Leader).   ความแตกต่างระหว่างเพศในประสิทธิภาพแห่งตนในการป้องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ของวัยรุ่นไทย . . 2557.
168 Mungkamanee, S. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S., Khumsuk, W. & Look-in, P.   ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด . Tuition Fee. 2557.
169 อรุณี สังขพานิต & คมคาย กิจวัฒนชัย.   คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
170 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   ประสบการณ์การสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดูแลเด็กที่เป็นออทิสติก ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   . . 2557.
171 Photong, P. (Project Leader), Noparoojjinda, S., Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   ประสิทธิผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี . . 2557.
172 Chansuvarn, S. (Project Leader), Noparoojjinda, S. & Jaiyungyuen, U.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2557.
173 Jametim, N. (Project Leader), Sanongyard, J. & Yeenyong, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข . Praboromarajchanok Institue. 2557.
174 Phosuwan, A. & Voraroon, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานระบบ  E-learning  ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2557.
175 Voraroon, S., Phosuwan, A. & Siriponwittichai, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2557.
176 Wandee, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2557.
177 Siratirakul, L. (Project Leader), Pongjaroen, J. & Panasan, D.   ผลของการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ช่วยสอนเรื่อง การดูดเสมหะผลต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . . 2557.
178 Sanongyard, J., Dhanawon, W. & Muangchang, Y.   ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนป๊อบอัพต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กก่อนวัยเรียน . Tuition Fee. 2557.
179 Sanongyard, J., Jametim, N., Muangchang, Y. & Yeenyong, S.   ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ ปากเท้า ของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จ.สุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2557.
180 Panthu, K. & Maneewong, J.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในภาคกลาง . Praboromarajchanok Institue. 2557.
181 นิศารัตน์ นรสิงห์ (Project Leader), ภาวดี เหมทานนท์, อุษา จันทร์แย้ม, Hametanon, S. & ดลปภัฎ ทรงเลิศ.   สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน . Tuition Fee. 2557.
182 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ & ลักขณา ศิรถิรกุล.   องค์ประกอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล            สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
183 สุนทรี ขะชาตย์ & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์.   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
184 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง “การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่” ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E – learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
185 Voraroon, S., ไพทูรย์ สมตัว, Jaiyungyuen, U. & Siriponwittichai, S.   การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . . 2556.
186 วิลาวัณย์ ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา เพชรมณี, พิชญา & แสงเพลิน.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง  ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
187 วาสนา หลวงพิทักษ์, เพ็ญรุ่ง วรรณดี & จิตติมา ดวงแก้ว.   ปัจจัยทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
188 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์.   ศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2556.
189 นิศารัตน์ นรสิงห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร วัฒนศรีสิน, สุทัศน์ เหมทานนท์ & จิราภรณ์ กาญจนะ.   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
190 วรางคณา คุ้มสุข, ศริณธร มังคะมณี & นิภา ทองรักชาติ.   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
191 อุมากร ใจยั่งยืน, สินีพร ยืนยง & สุภาภรณ์ วรอรุณ.   การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2555.
192 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, ลักขณา ศิรถิรกุล & ปวิดา โพธิ์ทอง.   การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
193 ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จารุวรรณ สนองญาติ & ศิริธิดา ศรีพิทักษ์.   ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2555.
194 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, จารุวรรณ สนองญาติ & ยุคนธ์ เมืองช้าง.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นไทยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประเทศไทย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2555.
195 ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ & ศิริพร ชุดเจือจีน.   ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
196 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง & ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลสนามชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
197 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ & ลักขณา ศิรถิรกุล.   ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2555.
198 สุนทรี ขะชาตย์ & ศิริขวัญ พรหมจำปา.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
199 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ขวัญฤทัย พันธุ.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2555.
200 จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง & วิลาวัณย์ ธนวรรณ.   ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี. 2554.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ