วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Luk-in, J. (Project Leader), Hametanon, S., Luk-in, P., Samakkhee, S., Narysangkharn, S..   "SUPRAN" Nursing Students' Identity in Boromarajonani Collage of Nursing Suphanburi . Praboromarajchanok Institue. 2561.
2 Sanchalad, S. (Project Leader).   A follow up Study on Quality of Nursing Graduates in Academic Year BE 2559 from Boromarajonani Collage of Nursing Suphanburi . Tuition Fee. 2561.
3 Wandee, P. (Project Leader), Phothong, C., Jaiyungyuen, U..   A study of falls in the elderly living at Suphanburi province . Tuition Fee. 2561.
4 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Wandee, P..   Development of self-care behaviors for people with diabetes mellitus in community . Tuition Fee. 2561.
5 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S., Sanchalad, S..   Effect of Problem -Based Learning on Intellectual Skill of Nursing student in Nursing care of person with Mental health Problems Subject . Tuition Fee. 2561.
6 Luk-in, P. (Project Leader), Hametanon, S., Nopparutjinda, S., Sripitak, S., Jaiyungyuen, U..   Entrustable Professional Activities(EPA) of Graduate nursing . Praboromarajchanok Institue. 2561.
7 Chudjuajeen, S. (Project Leader), Kumsuk, W., Narysangkharn, S..   Sexual Health of the teenage in formal and informal Education . Tuition Fee. 2561.
8 Khumsaen, N. (Project Leader).   Testing an adapted HASMEP-Thai intervention for HIV-positive Thai Men who have Sex with Men . Industrial Projects for Undergraduate Students. 2561.
9 Yuenyong, S. (Project Leader), Jaiyungyuen, U., Siriphonwuthichai, S..   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2561.
10 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขวัญฤทัย พันธุ, เรวดี ศรีสุข.   ความสัมพันธ์การรับรู้ความปวดและการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
11 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อรุณี สังขพานิต.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
12 ขวัญฤทัย พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์ฉาย มณีวงษ์, เรวดี ศรีสุข.   ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคเอสแอลอี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
13 สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพร ชุดเจือจีน, เขมจิรา(สุธาลินี) ท้าวน้อย(สามัคคี).   ผลของการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
14 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาภรณ์ วรอรุณ, ขวัญฤทัย พันธุ, พญ.ประภา รัตนไชย, นางลักษมี ทองโกมล.   สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
15 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลสนามชัย จ.สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
16 Khachat, S. (Project Leader), Sanchalad, S..   A Follow up Study on Qualty of Nurses Graduates in Academic Year B.E. 2558 from Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2560.
17 Wandee, P. (Project Leader), Jaiyungyuen, U., Luangphituck, W..   Community Participation on Elderly Health Promotion . Tuition Fee. 2560.
18 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P., Sanchalad, S..   Development of clinical performance assessment tool for nursing care of persons with health problems subject in the third nursing students from Borommarajonnnani College of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2560.
19 Pongcharoen, C. (Project Leader), Muangchang, Y..   Factors Influencing Motivation of Village Public Health Volunteers in Suphanburi Province . Tuition Fee. 2560.
20 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S., รัตนา แสงสว่างโชติ.   Factors influencing the Participation in Networks for Older people Care in Rural Areas, Suphanburi Province . Tuition Fee. 2560.
21 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S., Palapant, C..   Nursing student's Information literacy of Boromarajonani College of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2560.
22 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Jametim, N., Siriphonwuthichai, S..   Research of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi; Systematic review . Praboromarajchanok Institue. 2560.
23 Srisuk, R. (Project Leader), เครือวัลย์ อินทขันตรี.   Self-Care Behavior of the Elderly After Cataract Surgery . Tuition Fee. 2560.
24 Khumsaen, N. (Project Leader).   Testing an adapted HASMEP-Thai intervention for HIV-positive Thai Men who have sex with men . Industrial Projects for Undergraduate Students. 2560.
25 Pongcharoen, C. (Project Leader), รุ่งนิภา จ่างทอง, ศมีนา สุวรรณประทีป, อุมากร มณีวงษ์.   The Development of care Management Model for Hemorrhagic Stroke patients . Tuition Fee. 2560.
26 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S., Sanchalad, S..   The Development of problem solving abilities of Nursing student, Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi by Problem-Based Learning Approaches . Tuition Fee. 2560.
27 Sanongyard, J. (Project Leader), Hametanon, S., Dhanawon, W., Jametim, N..   The structural equation model of factors effecting the profession learning community in college of nursing under the ministry of public health . Tuition Fee. 2560.
28 Chompuming, W. (Project Leader).   Time Management of Nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2560.
29 Dhanawon, W. (Project Leader), Jametim, N., Sanongyard, J..   Why breast milk is not enough? . Tuition Fee. 2560.
30 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดูแลบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
31 ขวัญฤทัย พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาล : หัตถการทางการแพทย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
32 จารุวรรณ สนองญาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
33 ยุคนธ์ เมืองช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
34 วิลาวัณย์ ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วัคซีน : สาระสำคัญสำหรับพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
35 Khachat, S. (Project Leader), Sanchalad, S..   A Follow up Study on Quality of Nurses Graduates in Academic Year B.E.2557 form Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2559.
36 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P., Sanchalad, S..   Comparison of knowledge before and after The Mental Health Promotion Activity for the Teacher . Tuition Fee. 2559.
37 Muangchang, Y. (Project Leader), Dhanawon, W., Sanongyard, J., Sripitak, S..   Development achivement pratice nursing in pediatric nursing for third students who have practice in health problem 2 by OSCE . Praboromarajchanok Institue. 2559.
38 Photong, P. (Project Leader), Khachat, S., Chansuvarn, S., Sanchalad, S..   Development Model of Mental Health Promotion Activity for Children and Youth in the Juvenile Observation and Protection Center of Suphanburi Province . Tuition Fee. 2559.
39 Phothong, C. (Project Leader), Mahapom, T., Chompuming, W..   Development of Community-Based Academic Service Model for Elderly at Sanamchai Urban Community of suphanburi Province . Tuition Fee. 2559.
40 Panthu, K. (Project Leader), Maneewong, J..   Effects of Contemplative Studies in the recognition of the Cultural competency of nursing students . Tuition Fee. 2559.
41 Meetong, P. (Project Leader), Nopparutjinda, S..   Factors Predicting of Quality of Life Among Elderly in Community . Tuition Fee. 2559.
42 Dhanawon, W. (Project Leader), Sanongyard, J., Sripitak, S., Muangchang, Y..   Motivation in the Maternal and Child Health Handbook to promote Child Development, in the preschool center Sana chaisub district Administration Oranization (SAO), Suphanburi . Tuition Fee. 2559.
43 Luk-in, P. (Project Leader), Narysangkharn, S., Samakkhee, S..   Path analysis of factors affecting quality of life in pregnant women . Praboromarajchanok Institue. 2559.
44 Jametim, N. (Project Leader), Yuenyong, S..   The use of online media and Perceptions of eHealthliteracy among the elderly . Praboromarajchanok Institue. 2559.
45 เนติยา แจ่มทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
46 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, จิราพร วัฒนศรีสิน, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์, จรภา แก้วเขียว, สิรภัทร โสตถิยาภัย, นัยนันต์ เตชะวณิช, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ, จำเจียก กำธร, ศุภวรรณ สีแสงแก้ว, ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
47 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S., Sanchalad, S..   Development of teaching-learning Model based on problem-based learning Approaches to critical thinking of nursing student, Boromarajonani collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2558.
48 Pongcharoen, C. (Project Leader), Siratirakul, L., Panasan, D..   Effects of a instructional video tape lesson for suction: Knowledge and practical skill and satisfaction for nursing students in collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2558.
49 Sanongyard, J. (Project Leader), Jametim, N., Dhanawon, W., Muangchang, Y..   Effects of Health Education Program in Childhood Prevention of Hand - Foot - Mouth Disease by the Application of Health Belief Model AND Social Support of Child's parents in Child Care Center, at Suphanburi Province . Tuition Fee. 2558.
50 Chansuvarn, S. (Project Leader), Nopparutjinda, S., Jaiyungyuen, U..   Factor related to the result of nursing licensure examination among Bacherlor Graduates from Boromarajonani Collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2558.
51 Jametim, N. (Project Leader), Sanongyard, J..   Factors influencing Job engagement that affect on job performance of Nursing Instructors of Boromarajonani collage of nursing, the Ministry of Public health . Tuition Fee. 2558.
52 Wandee, P. (Project Leader).   Factors influencing the work ability among professional nurse in community hospitals . Tuition Fee. 2558.
53 Voraroon, S. (Project Leader), อาคม โพธิ์สุวรรณ, รัตนา แสงสว่างโชติ.   Factors influencing use of technology for older people care in suphanburi province,Thailand . Praboromarajchanok Institue. 2558.
54 Srisadsaluk, P. (Project Leader), Phothong, C., จริยา ละมัยเกศ.   Quality of life of disability person suphanburi province . Tuition Fee. 2558.
55 Puwnalow, S. (Project Leader), Sripitak, S., Nopparutjinda, S..   The Evaluation of the Bachelor of Nursing program (revised curriculum 2003) Boromaraonani Collage of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2558.
56 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี แก้วน่าน.   The Holistic care model HHCM among aging diabetis mellitus in suphanburi province . . 2558.
57 Luangphituck, W. (Project Leader), Khumsaen, N., Puwnalow, S., จิตติมา ดวงแก้ว, Jaiyungyuen, U..   The study lifestyle of the elderly over age 80 years : Case study Bangpama and Songphinnong district, Suphanburi Province . Praboromarajchanok Institue. 2558.
58 Phothong, C., Chompuming, W..   The study of situation and need of aging with health promotion academic service by Boromarajonani collage of nursing, Suphanburi . Praboromarajchanok Institue. 2558.
59 สินีพร ยืนยง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย, อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์.   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
60 วาสนา หลวงพิทักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิตติมา ดวงแก้ว, อุมากร ใจยั่งยืน.   คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
61 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์, สุทัศน์ เหมทานนท์.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
62 ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมสมาธิบำบัดต่อระดับฮีโมโกบินของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
63 Khachat, S. (Project Leader), Sanchalad, S..   A follow up Study on Quality of nurses Graduates in Academic Year B.E.2556 from Boromarajonani Cllege of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
64 Khachat, S., Sanchalad, S..   A Follow up Study on Quality of Nurses Greduates in Academic yearB.E. 2555  from Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
65 Kumsuk, W. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S., Luk-in, P., Mungkamanee, S..   Compare the effects of pregnancy and birth in teenage mothers and mothers older than 35 year . Tuition Fee. 2557.
66 Aupor, W. (Project Leader), Siratirakul, L., Panasan, D., Pongcharoen, C..   Comparison of the Learning Effectiveness of Edutainment and Lecture  methods  in Nursing  Course of  The  2th  Year Student  Boromarajonnani  College of Nursing Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
67 Dhanawon, W., Sanongyard, J., Sripitak, S., Muangchang, Y..   Comparison Problems and Needs of Breastfeeding Supported in a group of Prison mothers in Suphanburi Prison Province   . Tuition Fee. 2557.
68 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P., Sanchalad, S..   Development Model of mental health promotion activity for caregivers of special child in the Special Education Center (Region 5), Suphanburi Province . Tuition Fee. 2557.
69 Siratirakul, L. (Project Leader), Pongcharoen, C., Panasan, D..   Effects of a instructional video tape lesson for suction: Knowledge and practical skill and satisfaction for nursing students in collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
70 Sanongyard, J., Jametim, N., Muangchang, Y., Yuenyong, S..   Effects of behavioral Modification for hand foot Mouth disease prevention among parents of Pre-school children in child Development Center, Sanumchai district . Praboromarajchanok Institue. 2557.
71 Sanongyard, J., Dhanawon, W., Muangchang, Y..   Effects of information through a pop-up book with the knowledge to prevent infection of preschoolers . Tuition Fee. 2557.
72 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P., Sanchalad, S..   Experience  of  the   Empowerment    on    Caregivers   of   Children    with    Autistic   who   had   received   . Tuition Fee. 2557.
73 Chansuvarn, S. (Project Leader), Nopparutjinda, S., Jaiyungyuen, U..   Factor related to the result of nursing licensure examination among Bacherlor Graduates from Boromarajonani Collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
74 Jametim, N. (Project Leader), Sanongyard, J., Yuenyong, S..   Factors influencing Job engagement that affect on job performance of Nursing Instructors of Boromarajonani collage of nursing, the Ministry of Public health . Praboromarajchanok Institue. 2557.
75 Voraroon, S., Phosuwan, A., Siriphonwuthichai, S..   Factors influencing Needs of Communication Technology of Aging at  Yanyaw Samchuk distric, Suphanburi) . Tuition Fee. 2557.
76 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S., Yuenyong, S., Srisadsaluk, P., Siriphonwuthichai, S..   Factors influencing preventive behaviors among non insulin dependent diabetes risk person at primary unit care . Tuition Fee. 2557.
77 Wandee, P. (Project Leader).   Factors influencing the work ability among professional nurse in community hospitals . Tuition Fee. 2557.
78 Panthu, K., Maneewong, J..   Factors predicting Health Promoting Behaviors of the Elders with Type 2 Diabetes in the Central Region . Praboromarajchanok Institue. 2557.
79 Khumsaen, N. (Project Leader).   Gender differences in attitudes toward condom use among Thai adolescents . Tuition Fee. 2557.
80 Khumsaen, N. (Project Leader).   Gender differences in HIV/AIDS preventive self-efficacy among Thai adolescents . Tuition Fee. 2557.
81 Mungkamanee, S. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S., Kumsuk, W., Luk-in, P..   Knowledge about self-care Beliefs about wisdom Self-care behavior of postpartum period . Tuition Fee. 2557.
82 นิศารัตน์ นรสิงห์ (Project Leader), ภาวดี เหมทานนท์, อุษา จันทร์แย้ม, Hametanon, S., ดลปภัฎ ทรงเลิศ.   Problem and Adjustment of Caregiver in Caring for Psychiatric Patients at Home . Tuition Fee. 2557.
83 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P., Sanchalad, S..   Promoting the health  behavior of Caregiver of chidren with Autistic who had received service at Special education center region five Suphanburi province . Tuition Fee. 2557.
84 ภาวดี เหมทานนท์ (Project Leader), นิศารัตน์ นรสิงห์, Hametanon, S., ดลปภัฎ ทรงเลิศ, อุษา จันทร์แย้ม, จีรภา แก้วเขียว.   Socail and Self-care Skills Traning for Relapse Pervention in Chronic Schizophrenia Patient . Tuition Fee. 2557.
85 Photong, P. (Project Leader), Nopparutjinda, S., Chansuvarn, S., Khachat, S., Sanchalad, S..   The effectiveness of a problem-based learning approach in nursing care of persons with mental health problem . Tuition Fee. 2557.
86 สายฝน ตันตะโยธิน (Project Leader), Kumsuk, W., Aupor, W., Panasan, D..   The evaluation research for assessing the implications of quality implovement  healthcare network project . Tuition Fee. 2557.
87 Phosuwan, A., Voraroon, S..   The Predictors of nursing student’s behavior intend to use an E-learning at Boromarajonani college of Nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
88 Phothong, C. (Project Leader), Chompuming, W..   The study of situation and need of aging with health promotion academic service by Boromarajonani collage of nursing, Suphanburi . Tuition Fee. 2557.
89 Maneewong, J., Luk-in, P., Luk-in, J..   The study of the Ethical behavior for nurse student . Tuition Fee. 2557.
90 อรุณี สังขพานิต, คมคาย กิจวัฒนชัย.   คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
91 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล.   องค์ประกอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล            สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
92 Voraroon, S., ไพทูรย์ สมตัว, Jaiyungyuen, U., Siriphonwuthichai, S..   Participation Network on Aging Care in Yan-yaw, Samchuck district, Suphanburi Province . Tuition Fee. 2556.
93 สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
94 ขวัญฤทัย พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง “การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่” ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E – learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
95 วิลาวัณย์ ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา เพชรมณี, พิชญา แสงเพลิน.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง  ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
96 วาสนา หลวงพิทักษ์, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, จิตติมา ดวงแก้ว.   ปัจจัยทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
97 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   ศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
98 นิศารัตน์ นรสิงห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร วัฒนศรีสิน, สุทัศน์ เหมทานนท์, จิราภรณ์ กาญจนะ.   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
99 วรางคณา คุ้มสุข, ศริณธร มังคะมณี, นิภา ทองรักชาติ.   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
100 อุมากร ใจยั่งยืน, สินีพร ยืนยง, สุภาภรณ์ วรอรุณ.   การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
101 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, ลักขณา ศิรถิรกุล, ปวิดา โพธิ์ทอง.   การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
102 ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์.   ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
103 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, จารุวรรณ สนองญาติ, ยุคนธ์ เมืองช้าง.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นไทยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
104 ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, ศิริพร ชุดเจือจีน.   ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
105 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลสนามชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
106 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, ลักขณา ศิรถิรกุล.   ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
107 สุนทรี ขะชาตย์, ศิริขวัญ พรหมจำปา.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
108 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขวัญฤทัย พันธุ.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
109 จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ.   ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ