วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Khumsaen, N. & (Project Leader).   การทดสอบโปรแกรมแฮสเมพไทยที่ปรับใช้สำหรับกลุ่มชายรักชายไทยที่มีผลเอชไอวีเป็นบวก . Industrial Projects for Undergraduate Students. 2561.
2 ทิวา & มหาพรหม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของการทรงตัว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
3 Jaiyungyuen, U. (Project Leader) & Wandee, P.   การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน . Tuition Fee. 2561.
4 Luk-in, J. (Project Leader), Hametanon, S., Luk-in, P., Samakkhee, S. & Narysangkharn, S.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต "SUPRAN" ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2561.
5 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์และแปลผลก๊าซในหลอดเลือดแดง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
6 Sanchalad, S. & (Project Leader).   การศึกษาการติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2559 . Tuition Fee. 2561.
7 Yuenyong, S. (Project Leader), Jaiyungyuen, U. & Siriphonwuthichai, S.   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2561.
8 Wandee, P. (Project Leader), Phothong, C. & Jaiyungyuen, U.   การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2561.
9 Luk-in, P. (Project Leader), Hametanon, S., Nopparutjinda, S., Sripitak, S. & Jaiyungyuen, U.   ความคาดหวังต่อสมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ต้อการของบัณฑิตพยาบาลและการผดุงครรภ์ . Praboromarajchanok Institue. 2561.
10 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ขวัญฤทัย พันธุ & เรวดี ศรีสุข.   ความสัมพันธ์การรับรู้ความปวดและการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
11 เนติยา & แจ่มทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
12 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บทบาทของพยาบาลในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
13 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
14 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อรุณี สังขพานิต.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
15 ขวัญฤทัย พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทร์ฉาย มณีวงษ์ & เรวดี ศรีสุข.   ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคเอสแอลอี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
16 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   ผลขอกาารจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตต่อทักษะทาปัญญาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . Tuition Fee. 2561.
17 สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริพร ชุดเจือจีน & เขมจิรา(สุธาลินี) ท้าวน้อย(สามัคคี).   ผลของการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
18 Chudjuajeen, S. (Project Leader), Kumsuk, W. & Narysangkharn, S.   ภาวะสุขภาพพฤติกรรมทางเพศขอเด็กวัยรุ่นในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา . Tuition Fee. 2561.
19 จิรพรรณ โพธิ์ทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภาภรณ์ วรอรุณ, ขวัญฤทัย พันธุ, พญ.ประภา รัตนไชย, นางลักษมี & ทองโกมล.   สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
20 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตำบลสนามชัย จ.สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
21 Khumsaen, N. & (Project Leader).   Testing an adapted HASMEP-Thai intervention for HIV-positive Thai Men who have sex with men . Industrial Projects for Undergraduate Students. 2560.
22 สุพัตรา & จันทร์สุวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดูแลบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
23 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาล : หัตถการทางการแพทย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
24 จารุวรรณ & สนองญาติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะแพ้ชนิดรุนแรง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
25 ยุคนธ์ & เมืองช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพยาบาลโรคผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
26 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
27 Sanongyard, J. (Project Leader), Hametanon, S., Dhanawon, W. & Jametim, N.   การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครูของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2560.
28 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การพัฒนาแบบวัดความสามารถการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเพื่อการบำบัด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
29 Pongcharoen, C. (Project Leader), รุ่งนิภา จ่างทอง, ศมีนา สุวรรณประทีป & อุมากร มณีวงษ์.   การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก . Tuition Fee. 2560.
30 Wandee, P. (Project Leader), Jaiyungyuen, U. & Luangphituck, W.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน . Tuition Fee. 2560.
31 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S. & Palapant, C.   การรับรู้สารสนเทศของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
32 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
33 Chompuming, W. & (Project Leader).   ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
34 Dhanawon, W. (Project Leader), Jametim, N. & Sanongyard, J.   ทำไมน้ำนมไม่พอเลี้ยงทารก . Tuition Fee. 2560.
35 Pongcharoen, C. (Project Leader) & Muangchang, Y.   ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
36 Phosuwan, A. (Project Leader), Voraroon, S. & รัตนา แสงสว่างโชติ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2560.
37 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), Jametim, N. & Siriphonwuthichai, S.   ผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . Praboromarajchanok Institue. 2560.
38 Srisuk, R. (Project Leader) & เครือวัลย์ อินทขันตรี.   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก . Tuition Fee. 2560.
39 วิลาวัณย์ & ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วัคซีน : สาระสำคัญสำหรับพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
40 Jametim, N. (Project Leader) & Yuenyong, S.   การใช้สื่ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2559.
41 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การเปรียบเทียบการให้ความรู้ก่อนและหลังการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของครูพี่เลี้ยง . Tuition Fee. 2559.
42 Muangchang, Y. (Project Leader), Dhanawon, W., Sanongyard, J. & Sripitak, S.   การพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็กในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยใช้ OSCE. . Praboromarajchanok Institue. 2559.
43 เนติยา & แจ่มทิม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
44 Phothong, C. (Project Leader), Mahapom, T. & Chompuming, W.   การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาชุมชนสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
45 Photong, P. (Project Leader), Khachat, S., Chansuvarn, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนสถานพินิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
46 Luk-in, P. (Project Leader), Narysangkharn, S. & Samakkhee, S.   การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ . Praboromarajchanok Institue. 2559.
47 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, จิราพร วัฒนศรีสิน, อาทิตย์ ภูมิสวัสดิ์, สุทัศน์ เหมทานนท์, จรภา แก้วเขียว, สิรภัทร โสตถิยาภัย, นัยนันต์ เตชะวณิช, ขวัญตา ภูริวิทยาธีระ, ปนิดา พุ่มพุทธ, จำเจียก กำธร, ศุภวรรณ สีแสงแก้ว & ผุสนีย์ แก้วมณีย์.   การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
48 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
49 Dhanawon, W. (Project Leader), Sanongyard, J., Sripitak, S. & Muangchang, Y.   การสร้างแรงจูงใจในการใช้สมุดสุขภาพแม่และเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กปฐมวัย อบต.สนามชัย จ.สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2559.
50 Meetong, P. (Project Leader) & Nopparutjinda, S.   ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน . Tuition Fee. 2559.
51 Panthu, K. (Project Leader) & Maneewong, J.   ผลการสอนด้วยวิธีจิตปัญญาต่อการรับรู้สมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2559.
52 Jaiyungyuen, U. (Project Leader), ดร.ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี & แก้วน่าน.   The Holistic care model HHCM among aging diabetis mellitus in suphanburi province . . 2558.
53 Puwnalow, S. (Project Leader), Sripitak, S. & Nopparutjinda, S.   การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2552 . Tuition Fee. 2558.
54 Photong, P. (Project Leader), Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศษสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2558.
55 สินีพร ยืนยง (หัวหน้าโครงการวิจัย), สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย, อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ & ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์.   การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
56 Luangphituck, W. (Project Leader), Khumsaen, N., Puwnalow, S., จิตติมา ดวงแก้ว & Jaiyungyuen, U.   การศึกษาวิจัยวิถี่ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๘๐ ปี: กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2558.
57 Phothong, C. & Chompuming, W.   การศึกษาสถานการ์และความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2558.
58 Srisadsaluk, P. (Project Leader), Phothong, C. & จริยา ละมัยเกศ.   การสำรวจคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2558.
59 วาสนา หลวงพิทักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิตติมา ดวงแก้ว & อุมากร ใจยั่งยืน.   คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่า 80 ปี : กรณีศึกษาอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่สอง จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
60 Chansuvarn, S. (Project Leader), Nopparutjinda, S. & Jaiyungyuen, U.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2558.
61 Jametim, N. (Project Leader) & Sanongyard, J.   ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข . Tuition Fee. 2558.
62 Voraroon, S. (Project Leader), อาคม โพธิ์สุวรรณ & รัตนา แสงสว่างโชติ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย . Praboromarajchanok Institue. 2558.
63 ภาวดี เหมทานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นิศารัตน์ นรสิงห์ & สุทัศน์ เหมทานนท์.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกต่อการดูแลผูู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลในครอบครัว . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
64 Wandee, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2558.
65 Pongcharoen, C. (Project Leader), Siratirakul, L. & Panasan, D.   ผลของการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ช่วยสอนเรื่อง การดูดเสมหะผลต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2558.
66 ชุติกาญจน์ & ฉัตรรุ่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมสมาธิบำบัดต่อระดับฮีโมโกบินของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย . สถาบันพระบรมราชชนก. 2558.
67 Sanongyard, J. (Project Leader), Jametim, N., Dhanawon, W. & Muangchang, Y.   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันโรคมือเท้าปากในวัยเด็กโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2558.
68 Khachat, S. & Sanchalad, S.   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
69 Dhanawon, W., Sanongyard, J., Sripitak, S. & Muangchang, Y.   การเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
70 Kumsuk, W. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S., Luk-in, P. & Mungkamanee, S.   การเปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์และการคลอดในมารดาวัยรุ่นและมารดาที่มีอายุมากกว่า ๓๕ ปี . Tuition Fee. 2557.
71 Aupor, W. (Project Leader), Siratirakul, L., Panasan, D. & Pongcharoen, C.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ โดยใช้ชุดรูปแบบการศึกษาเชิงหรรษาและการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
72 ภาวดี เหมทานนท์ (Project Leader), นิศารัตน์ นรสิงห์, Hametanon, S., ดลปภัฎ ทรงเลิศ, อุษา จันทร์แย้ม & จีรภา แก้วเขียว.   การฝึกทักษะทางสังคมและการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ่้าของผุ้ป่วยจิตเภท . Tuition Fee. 2557.
73 Maneewong, J., Luk-in, P. & Luk-in, J.   การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
74 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษ ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
75 สายฝน ตันตะโยธิน (Project Leader), Kumsuk, W., Aupor, W. & Panasan, D.   การวิจัยติดตามประเมินผลกระทบของการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปี ๒๕๕๕ . Tuition Fee. 2557.
76 Khachat, S. (Project Leader) & Sanchalad, S.   การศึกษาติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
77 Phothong, C. (Project Leader) & Chompuming, W.   การศึกษาสถานการ์และความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดการบริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
78 Khachat, S. (Project Leader), Chansuvarn, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ดูแลเด็กที่เป็นออทิสติก ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
79 Khumsaen, N. & (Project Leader).   ความแตกต่างระหว่างเพศที่มีต่อทัศนคติในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นไทย . Tuition Fee. 2557.
80 Khumsaen, N. & (Project Leader).   ความแตกต่างระหว่างเพศในประสิทธิภาพแห่งตนในการป้องกันเอชไอวีและโรคเอดส์ของวัยรุ่นไทย . Tuition Fee. 2557.
81 Mungkamanee, S. (Project Leader), Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S., Kumsuk, W. & Luk-in, P.   ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ความเชื่อเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด . Tuition Fee. 2557.
82 อรุณี สังขพานิต & คมคาย กิจวัฒนชัย.   คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2556 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
83 Chansuvarn, S. (Project Leader), Khachat, S., Photong, P. & Sanchalad, S.   ประสบการณ์การสร้างเสริมพลังอำนาจในผู้ดูแลเด็กที่เป็นออทิสติก ในศูนย์ศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   . Tuition Fee. 2557.
84 Photong, P. (Project Leader), Nopparutjinda, S., Chansuvarn, S., Khachat, S. & Sanchalad, S.   ประสิทธิผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มี . Tuition Fee. 2557.
85 Chansuvarn, S. (Project Leader), Nopparutjinda, S. & Jaiyungyuen, U.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบผ่านความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
86 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S., Yuenyong, S., Srisadsaluk, P. & Siriphonwuthichai, S.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ . Tuition Fee. 2557.
87 Jametim, N. (Project Leader), Sanongyard, J. & Yuenyong, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข . Praboromarajchanok Institue. 2557.
88 Phosuwan, A. & Voraroon, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุกับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานระบบ  E-learning  ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
89 Voraroon, S., Phosuwan, A. & Siriphonwuthichai, S.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
90 Wandee, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน . Tuition Fee. 2557.
91 Siratirakul, L. (Project Leader), Pongcharoen, C. & Panasan, D.   ผลของการใช้บทเรียนวิดีทัศน์ช่วยสอนเรื่อง การดูดเสมหะผลต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2557.
92 Sanongyard, J., Dhanawon, W. & Muangchang, Y.   ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนป๊อบอัพต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กก่อนวัยเรียน . Tuition Fee. 2557.
93 Sanongyard, J., Jametim, N., Muangchang, Y. & Yuenyong, S.   ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ ปากเท้า ของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จ.สุพรรณบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2557.
94 Panthu, K. & Maneewong, J.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในภาคกลาง . Praboromarajchanok Institue. 2557.
95 นิศารัตน์ นรสิงห์ (Project Leader), ภาวดี เหมทานนท์, อุษา จันทร์แย้ม, Hametanon, S. & ดลปภัฎ ทรงเลิศ.   สภาพปัญหาและการปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน . Tuition Fee. 2557.
96 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ & ลักขณา ศิรถิรกุล.   องค์ประกอบมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล            สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . สถาบันพระบรมราชชนก. 2557.
97 สุนทรี ขะชาตย์ & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   การติดตามคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา ๒๕๕๔  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
98 ขวัญฤทัย & พันธุ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการสอนเรื่อง “การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจในผู้ใหญ่” ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ E – learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
99 Voraroon, S., ไพทูรย์ สมตัว, Jaiyungyuen, U. & Siriphonwuthichai, S.   การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี . Tuition Fee. 2556.
100 วิลาวัณย์ ธนวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จินตนา เพชรมณี, พิชญา & แสงเพลิน.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิง  ในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
101 วาสนา หลวงพิทักษ์, เพ็ญรุ่ง วรรณดี & จิตติมา ดวงแก้ว.   ปัจจัยทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
102 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ & เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด).   ศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
103 นิศารัตน์ นรสิงห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จิราพร วัฒนศรีสิน, สุทัศน์ เหมทานนท์ & จิราภรณ์ กาญจนะ.   Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
104 วรางคณา คุ้มสุข, ศริณธร มังคะมณี & นิภา ทองรักชาติ.   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ. สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
105 อุมากร ใจยั่งยืน, สินีพร ยืนยง & สุภาภรณ์ วรอรุณ.   การประเมินสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
106 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, ลักขณา ศิรถิรกุล & ปวิดา โพธิ์ทอง.   การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
107 ยุคนธ์ เมืองช้าง, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จารุวรรณ สนองญาติ & ศิริธิดา ศรีพิทักษ์.   ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
108 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, จารุวรรณ สนองญาติ & ยุคนธ์ เมืองช้าง.   ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นไทยที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
109 ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ & ศิริพร ชุดเจือจีน.   ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
110 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง & ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลสนามชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
111 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ & ลักขณา ศิรถิรกุล.   ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
112 สุนทรี ขะชาตย์ & ศิริขวัญ พรหมจำปา.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
113 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ขวัญฤทัย พันธุ.   พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัคสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย  จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
114 จารุวรรณ สนองญาติ, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, ยุคนธ์ เมืองช้าง & วิลาวัณย์ ธนวรรณ.   ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ