Work Motivation of Village Health Volunteers in Suphanburi Province
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ยุคนธ์ เมืองช้าง
ชื่อวารสาร Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 29(1), 60-70
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   แรงจูงใจในการทำงาน,อาสาสมัครสาธารณสุข,การมีส่วนร่วมของชุมชน,ระบบบริการสุขภาพ
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>9อ.จรูญลักษณ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>9อ.จรูญลักษณ์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Jaroonlux Pongjaroen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5203) charoonlux@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Yukhon Muangchang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) yukhon@snc.ac.th 0.00 0.00