Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 สาโรจน์ เพชรมณี, ประพันธ์ ขันติธีระกุล และจินตนา เพชรมณี. (2564).  พฤติกรรมการใช้ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตภาคกลางตอนล่าง .  การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14, 964-973.
2 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ. (2563).  พลังอํานาจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 3683-3591.
3 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, แพรภัทร ยอดแก้ว, อ้อมใจ พลกายา, ณชพงศ์ จันจุฬา, พัชรพรรณ ลาภกาญจนา, ศุภลักษณ์ อธิคมสุวรรณ และระวี สัจจดสภณ. (2563).  วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 3550-3561.
4 Voraroon, S., Phosuwan, A. & Ratana Sangsawangchot. (2019).  Factors Influencing the Use of Technology in Geriatric Care : A Case Study of Suphanburi Province .  Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward, 162-172.
5 อุมากร ใจยั่งยืน และเพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2562).  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวานในชุมชน .  การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10, 1172-1182.
6 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, อุมากร ใจยั่งยืน และวาสนา หลวงพิทักษ์. (2562).  การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผ้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน .  การประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล”, 190-207.
7 วาสนา หลวงพิทักษ์, จิตติมา ดวงแก้ว, อุมากร ใจยั่งยืน และเพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2562).  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี .  การประชุมวิชาการ: รางวัลศรีสังวาลย์ ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ ๓: การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล , 208-224.
8 สินีพร ยืนยง และอุมากร ใจยั่งยืน. (2562).  ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี .  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ ๙ , 604-615.
9 Pongjaroen, J. & Muangchang, Y. (2018).  FACTORS INFLUENCING WORK MOTIVATION OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN SUPHANBURI PROVINCE .  Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 159-166.
10 Voraroon, S., Ove Hellzén, Yaowaluck Meebunmak & Ingela Enmarker. (2018).  Older People’s Lived Experiences with Participation in Shareholding Networks for the Care of Older People in Rural Areas of Thailand: A Phenomenological Hermeneutic Study .  “Local & Global Sustainability: Meeting the Challenges & Sharing the Solutions”, 213-222.
11 เนติยา แจ่มทิม. (2018).  การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) , 0-0.
12 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และทิวา มหาพรหม. (2561).  การพัฒนารูปแบบการจัดบริการทางวิชาการสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน .  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ อุดมศึกษากับความท้าทายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระเเสโลก, 134-138.
13 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, ปวิดา โพธิ์ทอง และลักขณา ศิรถิรกุล. (2561).  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  The 10TH NPRU National Academic Conference, 2174-2182.
14 เพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2561).  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ , 0-0.
15 สุภาภรณ์ วรอรุณ, อาคม โพธิ์สุวรรณ, อุมากร ใจยั่งยืน และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2561).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี .  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ อุดมศึกษากับความท้าทายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระเเสโลก, 313-318.
16 เนติยา แจ่มทิม, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, จันทิมา เขียวแก้ว, กรรณิการ์ หาญสูเนิน, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, สมหมาย วศ์กระสัน, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนาเรขา, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ และจุไรรัตน์ ดวจันทร์. (2560).  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ขอผู้สูอายุในเขตภาคกลาง .  "Communication 4.0: นวัตกรรม สร้าสรรค์ ความยั่งยืน", 357-372.
17 Muangchang, Y., Dhanawon, W., Sanongyard, J. & Sripitak, S. (2017).  The viewpoint of Nursing Students on their Dietary Behavior .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 57-67.
18 Phothong, C. & Srisasaluk, P. (2016).  Quality of life of People with Disabilities in Suphanburi Province .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
19 Look-in, P. (2016).  Factors Affecting Quality of Life in Thai Pregnancy: A Population Based Study .  2016 ANPOR Annual Conference : Bridging Experience and Prognosis : The Future of a Public Opinion Research Network BATTAMBANG-SIEM REAP, CAMBODIA, 0-0.
20 Khumsuk, W., Jaiyungyuen, U. & Uppo, W. (2016).  Self-Care Behavior and Quality of Life Among Patients with Chronic Disease in the Community .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
21 Jaiyungyuen, U., Khumsuk, W., Yeenyong, S. & Uppo, W. (2016).  Competencies Nurse Practitioners Workingin Primary HealthCare Units .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
22 นลินี สิริโภชนพาณิช, รุ้งเพชร อรุณรัชฏารมณ์ และศริณธร มังคะมณี. (2557).  ประสิทธิผลของการประคบด้วยเจลเย็นต่อระดับการเจ็บครรภ์ของมารดาครรภ์แรกที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี .  การประชุมใหญ่และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเรื่องสหวิทยาการ:ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน , 643-655.
23 ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, นงพิมล นิมิตอานันท์, และศศิธร รุจนเวช. (2557).  ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข .  ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 812-821.
24 เนติยา แจ่มทิม. (2557).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังต่อศักยภาพภายในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี .  นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์:ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2, 273-294.
25 Pongjaroen, J., Luk-in, J. & Siratirakul, L. (2013).  Effect of stroke Educating Program towards Village Health Volunteers' Ability to Provide Home-Care Service .  The 2013 Anpor Annual Conference "Knowing Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in aTime of Media Revolution and Aging Sosieties", 0-0.
26 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S. & Mungkamanee, S. (2013).  Relationships among perceived self-efficacy, family support and health-promoting behaviors of older people with hypertension in Thailand .  The 2013 ANPOR Annual Conference "Knowinh Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in a Time of Media Revolution and Aging Societies" , 0-0.
27 Phothong, C., Apom Deenan & Rachanee Sunsen. (2556).  Effectiveness of Integrated Rehabilitation Model for Persons with Physical Disability in Community .  การประชุมวิจัยทางการพยาบาลครั้งที่ ๕, 0-0.
28 ศริณธร มังคะมณี, วรางคณา คุ้มสุข และนิภา ทองรักชาติ. (2556).  การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลตติยภูมิ จ. สุพรรณบุรี .  interdisciplinary life-Course Human Potentials development:socio-economic, educational, health and nursing perspectives, 0-0.
29 สุภาภรณ์ วรอรุณ, ไพทูรย์ สมตัว, อุมากร ใจยั่งยืน และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2556).  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล
ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
.   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
30 อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2556).  การศึกษาการผลิตและการใช้สื่อการสอนและนวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  interdisciplinary life-Course Human Potentials Development: Socio-Economic, Educational, Health and Nursing Perpectives, 0-0.
31 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ศริณธร มังคะมณี, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2556).  การศึกษาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
32 สุทัศน์ เหมทานนท์. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคจิตเวชและทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชของประชาชนในเขต ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 151-162.
33 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, อุษา จันทร์แย้ม, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจตุพร ตันตะโนกิจ. (2556).  ประสบการณ์ของอาจารย์บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน .  ราชภัฎวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติครังที่ 3 เรื่องโลกทัศน์ใหม่ ผลงานวิจัย ก้าวไกลสู่อาเซียน, 42-50.
34 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2556).  ผลของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  Interdisciplinary life-course Development conference, 838-852.
35 ศิริพร ชุดเจือจีน, ศิริขวัญ พรหมจำปา, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และวาสนา อูปป้อ. (2556).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 84-101.
36 Khumsan, N. (2012).  Gender difference in attitudes toward condom use among Thai adolescents .  1st Mae Fah Luang University international conference 2012, 0-0.
37 Voraroon, S., Vaisurasingha, L., Jaiyungyuen, U. & Phosuwan, A. (2012).  A community-based participatory action research approach to investigate the efficiency and readiness of producing nurses for communities in Suphanburi Province .  1st Mea Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
38 Yeenyong, S., Kanokporn Moopayak & Nantawon Suwonnaroop. (2012).  A COMPARATIVE STUDY OF FACTORS INFLUENCING OBESITY IN PRESCHOOL CHILDREN IN MUANG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE, THAILAND .  Mae Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
39 Jametim, N. (2012).  A CORRELATION BETWEEN STRESS AND COPING SKILL OF CAREGIVERS ELDERLY PATIENT IN BANGPLAMA HOSPITAL SUPHANBURI PROVINCE .  Mae Fah Luang University International Conference , 0-0.
40 Sanongyard, J., Sripitak, S., Muangchang, Y. & Dhanawon, W. (2012).  THE EFFECTIVENESS OF LIFESKILL DEVELOPMENT PROGRAM ON BEHAVIOR MODIFICATION FOR ALCOHAL DRINKING PREVENTION AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENT IN 6 GRADE, SUPHANBURI PROVINCE .  Mae Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
41 Jaiyungyuen, U., นันทวัน สุวรรณรูป, ปนัดดา ปริยทฤฆ & กนกพร หมู่พยัฆ์. (2012).  factors influencing health-promoting behaviors of older people with hypertension .  1 st Mea Fah luang University international Conference 2012, 0-0.
42 Meetong, P. (2554).  Qualityof administration of the nursing collage attached to praboromarajchanok institute, ministry of public health .  วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 0-0.
43 Khumsan, N. (2554).  Gender differences in HIV/AIDS preventive self-efficacy among Thai adolescents .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
44 Khumsan, N. (2554).  Spiritual practices and spiritual well-being among Thai women living with HIV:Preliminary findings from Suphanburi Province .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
45 เนติยา แจ่มทิม. (2554).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อศักยภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม .  การประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนสู่อัตลักษณ์: ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่2 , 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ