Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Voraroon, S.. (2561).  Older People’ Lived Experiences with Participation in Shareholding Networks for the care of Oder people in Rural areas of Thailand: A Phenomenological Hermeneutic Study .  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙ , 0-0.
2 เนติยา แจ่มทิม. (2561).  การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) , 0-0.
3 เพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2561).  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ , 0-0.
4 Muangchang, Y., Dhanawon, W., Sanongyard, J., Sripitak, S.. (2560).  The viewpoint of Nursing Students on their Dietary Behavior .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 57-67.
5 เนติยา แจ่มทิม, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, จันทิมา เขียวแก้ว, กรรณิการ์ หาญสูเนิน, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, สมหมาย วศ์กระสัน, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนาเรขา, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์, จุไรรัตน์ ดวจันทร์. (2560).  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ขอผู้สูอายุในเขตภาคกลาง .  "Communication 4.0: นวัตกรรม สร้าสรรค์ ความยั่งยืน", 357-372.
6 Jaiyungyuen, U., Kumsuk, W., Yuenyong, S., Aupor, W.. (2559).  Competencies Nurse Practitioners Workingin Primary HealthCare Units .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
7 Luk-in, P.. (2559).  Factors Affecting Quality of Life in Thai Pregnancy: A Population Based Study .  2016 ANPOR Annual Conference : Bridging Experience and Prognosis : The Future of a Public Opinion Research Network BATTAMBANG-SIEM REAP, CAMBODIA, 0-0.
8 Phothong, C., Srisadsaluk, P.. (2559).  Quality of life of People with Disabilities in Suphanburi Province .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
9 Kumsuk, W., Jaiyungyuen, U., Aupor, W.. (2559).  Self-Care Behavior and Quality of Life Among Patients with Chronic Disease in the Community .  Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR), 0-0.
10 Jametim, N.. (2557).  Effect of The Empowerment Program in The Prevention of Hypertension Disease Tombon Chokchram Umphor Bangplama Suphanburi province .  นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์:ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2, 273-294.
11 นลินี สิริโภชนพาณิช, รุ้งเพชร อรุณรัชฏารมณ์, Mungkamanee, S.. (2557).  Effectiveness of compress with cold pack tp labour prain in frist Gravity with labour room at Chaophraya-Yommarat hospital Suphanburi Province .  Multidisciplinary on cultural diversity towards the ASEAN community, 643-655.
12 Srisadsaluk, P., นงพิมล นิมิตอานันท์, ศศิธร รุจนเวช. (2557).  factors influencing health promotion behavior of nursing instructors at central network of ministry of public health .  ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 812-821.
13 Phothong, C., Apom Deenan, Rachanee Sunsen. (2556).  Effectiveness of Integrated Rehabilitation Model for Persons with Physical Disability in Community .  The 5th National Nursing Research Conference on cary out nursing research in to Implementation in ASEAN community: Multiculturelism, integration and multicenter., 0-0.
14 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S., Mungkamanee, S.. (2556).  Relationships among perceived self-efficacy, family support and health-promoting behaviors of older people with hypertension in Thailand .  The 2013 ANPOR Annual Conference "Knowinh Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in a Time of Media Revolution and Aging Societies" , 0-0.
15 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S., Mungkamanee, S., Luk-in, J., Siriphonwuthichai, S.. (2556).  A study of condition and potential of families with elderly member, Suphanburi province .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
16 Pongcharoen, C., Luk-in, J., Siratirakul, L.. (2556).  Effect of stroke Educating Program towards Village Health Volunteers' Ability to Provide Home-Care Service .  The 2013 Anpor Annual Conference "Knowing Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in aTime of Media Revolution and Aging Sosieties", 0-0.
17 Pongcharoen, C., Luk-in, J., Siratirakul, L.. (2556).  P .  Interdisciplinary life-course Development conference, 838-852.
18 Voraroon, S., ไพทูรย์ สมตัว, Jaiyungyuen, U., Siriphonwuthichai, S.. (2556).  Participation Network on Aging Care in Yan-yaw, Samchuck district, Suphanburi Province .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
19 Mungkamanee, S., Kumsuk, W., นิภา ทองรักชาติ. (2556).  Self-care of Adolescents Receiving Antenatal Care at Suphanburi Tertiary Hospital .  interdisciplinary life-Course Human Potentials development:socio-economic, educational, health and nursing perspectives, 0-0.
20 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, อุษา จันทร์แย้ม, Hametanon, S., จตุพร ตันตะโนกิจ. (2556).  Teacthers, Supportive Staffs and Students' Experiences in a Simulated Family Model .  New Paradigm The Reseach for ASEAN Community, 42-50.
21 Chudjuajeen, S., ศิริขวัญ พรหมจำปา, Wuttisakpisan, S., Photong, P., Chansuvarn, S., Aupor, W.. (2556).  The Effects of a Perceived Self-Efficacy Promoting Program of Life Skill Enhancement Sexual Health  Behavior of Mathayomsuaksa 2 Students in Muang District, Suphanburi Province .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 84-101.
22 Hametanon, S.. (2556).  The relationship between knowledge of psychiatric disorder and attitudes to psychiatric patients in people at Tombon Pak Phun,Muang District. Nakhon Si Thammarat .  New Paradigm The Reseach for ASEAN Community, 151-162.
23 Phosuwan, A., Voraroon, S.. (2556).  The utilization and development on instrutional media and inovation of nursing instructors at Boromarajnani Collage of nursing, Suphanburi .  interdisciplinary life-Course Human Potentials Development: Socio-Economic, Educational, Health and Nursing Perpectives, 0-0.
24 Voraroon, S., Vaisurasingha, L., Jaiyungyuen, U., Phosuwan, A.. (2555).  A community-based participatory action research approach to investigate the efficiency and readiness of producing nurses for communities in Suphanburi Province .  1st Mea Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
25 Yuenyong, S., Kanokporn Moopayak, Nantawon Suwonnaroop. (2555).  A COMPARATIVE STUDY OF FACTORS INFLUENCING OBESITY IN PRESCHOOL CHILDREN IN MUANG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE, THAILAND .  Mae Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
26 Jametim, N.. (2555).  A CORRELATION BETWEEN STRESS AND COPING SKILL OF CAREGIVERS ELDERLY PATIENT IN BANGPLAMA HOSPITAL SUPHANBURI PROVINCE .  Mae Fah Luang University International Conference , 0-0.
27 Jaiyungyuen, U., นันทวัน สุวรรณรูป, ปนัดดา ปริยทฤฆ, กนกพร หมู่พยัฆ์. (2555).  factors influencing health-promoting behaviors of older people with hypertension .  1 st Mea Fah luang University international Conference 2012, 0-0.
28 Khumsaen, N.. (2555).  Gender difference in attitudes toward condom use among Thai adolescents .  1st Mae Fah Luang University international conference 2012, 0-0.
29 Sanongyard, J., Sripitak, S., Muangchang, Y., Dhanawon, W.. (2555).  THE EFFECTIVENESS OF LIFESKILL DEVELOPMENT PROGRAM ON BEHAVIOR MODIFICATION FOR ALCOHAL DRINKING PREVENTION AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENT IN 6 GRADE, SUPHANBURI PROVINCE .  Mae Fah Luang University International Conference 2012, 0-0.
30 Khumsaen, N.. (2554).  Gender differences in HIV/AIDS preventive self-efficacy among Thai adolescents .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
31 Meetong, P.. (2554).  Qualityof administration of the nursing collage attached to praboromarajchanok institute, ministry of public health .  วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 0-0.
32 Khumsaen, N.. (2554).  Spiritual practices and spiritual well-being among Thai women living with HIV:Preliminary findings from Suphanburi Province .   Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective, 0-0.
33 เนติยา แจ่มทิม. (2554).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อศักยภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม .  การประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนสู่อัตลักษณ์: ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่2 , 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ