Proceedings

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 เนติยา แจ่มทิม. (2018).  การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR) ), 0-0.
2 เพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2561).  การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสมรรถนะของบุคลากร ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง ๒ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ), 0-0.
3 สุภาภรณ์ วรอรุณ. (2561).  ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในเครือข่ายการถือหุ้นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชนบทของประเทศไทย: .  (The 9th National & International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University Bankok, Thailand ), 213-222.
4 เนติยา แจ่มทิม, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, จันทิมา เขียวแก้ว, กรรณิการ์ หาญสูเนิน, จุฬารัตน์ ห้าวหาญ, สมหมาย วศ์กระสัน, เยาวลักษณ์ มีบุญมาก, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนาเรขา, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ และจุไรรัตน์ ดวจันทร์. (2560).  พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ขอผู้สูอายุในเขตภาคกลาง .  ("Communication 4.0: นวัตกรรม สร้าสรรค์ ความยั่งยืน"), 357-372.
5 Muangchang, Y., Dhanawon, W., Sanongyard, J. & Sripitak, S. (2017).  The viewpoint of Nursing Students on their Dietary Behavior .  (Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)), 57-67.
6 Phothong, C. & Srisadsaluk, P. (2016).  Quality of life of People with Disabilities in Suphanburi Province .  (Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)), 0-0.
7 Luk-in, P. (2016).  Factors Affecting Quality of Life in Thai Pregnancy: A Population Based Study .  (2016 ANPOR Annual Conference : Bridging Experience and Prognosis : The Future of a Public Opinion Research Network BATTAMBANG-SIEM REAP, CAMBODIA), 0-0.
8 Kumsuk, W., Jaiyungyuen, U. & Aupor, W. (2016).  Self-Care Behavior and Quality of Life Among Patients with Chronic Disease in the Community .  (Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)), 0-0.
9 Jaiyungyuen, U., Kumsuk, W., Yuenyong, S. & Aupor, W. (2016).  Competencies Nurse Practitioners Workingin Primary HealthCare Units .  (Asian Network for Public Opinion Research (ANPOR)), 0-0.
10 นลินี สิริโภชนพาณิช, รุ้งเพชร อรุณรัชฏารมณ์ และศริณธร มังคะมณี. (2557).  ประสิทธิผลของการประคบด้วยเจลเย็นต่อระดับการเจ็บครรภ์ของมารดาครรภ์แรกที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Multidisciplinary on cultural diversity towards the ASEAN community), 643-655.
11 ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, นงพิมล นิมิตอานันท์, และศศิธร รุจนเวช. (2557).  ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข .  (ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”), 812-821.
12 เนติยา แจ่มทิม. (2557).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังต่อศักยภาพภายในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี .  (นวัตกรรมการเรียนรู้สู่อัตลักษณ์:ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2), 273-294.
13 Pongcharoen, C., Luk-in, J. & Siratirakul, L. (2013).  Effect of stroke Educating Program towards Village Health Volunteers' Ability to Provide Home-Care Service .  (The 2013 Anpor Annual Conference "Knowing Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in aTime of Media Revolution and Aging Sosieties"), 0-0.
14 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S. & Mungkamanee, S. (2013).  Relationships among perceived self-efficacy, family support and health-promoting behaviors of older people with hypertension in Thailand .  (The 2013 ANPOR Annual Conference "Knowinh Our Neighbors: Public Opinion Research in Asia in a Time of Media Revolution and Aging Societies" ), 0-0.
15 Phothong, C., Apom Deenan & Rachanee Sunsen. (2556).  Effectiveness of Integrated Rehabilitation Model for Persons with Physical Disability in Community .  (The 5th National Nursing Research Conference on cary out nursing research in to Implementation in ASEAN community: Multiculturelism, integration and multicenter.), 0-0.
16 ศริณธร มังคะมณี, วรางคณา คุ้มสุข และนิภา ทองรักชาติ. (2556).  การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลตติยภูมิ จ. สุพรรณบุรี .  (interdisciplinary life-Course Human Potentials development:socio-economic, educational, health and nursing perspectives), 0-0.
17 สุภาภรณ์ วรอรุณ, ไพทูรย์ สมตัว, อุมากร ใจยั่งยืน และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2556).  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตำบล
ย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
.  ( Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective), 0-0.
18 อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2556).  การศึกษาการผลิตและการใช้สื่อการสอนและนวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (interdisciplinary life-Course Human Potentials Development: Socio-Economic, Educational, Health and Nursing Perpectives), 0-0.
19 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ศริณธร มังคะมณี, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2556).  การศึกษาศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  ( Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective), 0-0.
20 สุทัศน์ เหมทานนท์. (2556).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคจิตเวชและทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวชของประชาชนในเขต ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  (New Paradigm The Reseach for ASEAN Community), 151-162.
21 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, อุษา จันทร์แย้ม, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจตุพร ตันตะโนกิจ. (2556).  ประสบการณ์ของอาจารย์บุคลากรฝ่ายสนับสนุนและนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน .  (New Paradigm The Reseach for ASEAN Community), 42-50.
22 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2556).  ผลของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  (Interdisciplinary life-course Development conference), 838-852.
23 ศิริพร ชุดเจือจีน, ศิริขวัญ พรหมจำปา, สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และวาสนา อูปป้อ. (2556).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  ( Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective), 84-101.
24 Khumsaen, N. (2012).  Gender difference in attitudes toward condom use among Thai adolescents .  (1st Mae Fah Luang University international conference 2012), 0-0.
25 Voraroon, S., Vaisurasingha, L., Jaiyungyuen, U. & Phosuwan, A. (2012).  A community-based participatory action research approach to investigate the efficiency and readiness of producing nurses for communities in Suphanburi Province .  (1st Mea Fah Luang University International Conference 2012), 0-0.
26 Yuenyong, S., Kanokporn Moopayak & Nantawon Suwonnaroop. (2012).  A COMPARATIVE STUDY OF FACTORS INFLUENCING OBESITY IN PRESCHOOL CHILDREN IN MUANG DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE, THAILAND .  (Mae Fah Luang University International Conference 2012), 0-0.
27 Jametim, N. (2012).  A CORRELATION BETWEEN STRESS AND COPING SKILL OF CAREGIVERS ELDERLY PATIENT IN BANGPLAMA HOSPITAL SUPHANBURI PROVINCE .  (Mae Fah Luang University International Conference ), 0-0.
28 Sanongyard, J., Sripitak, S., Muangchang, Y. & Dhanawon, W. (2012).  THE EFFECTIVENESS OF LIFESKILL DEVELOPMENT PROGRAM ON BEHAVIOR MODIFICATION FOR ALCOHAL DRINKING PREVENTION AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENT IN 6 GRADE, SUPHANBURI PROVINCE .  (Mae Fah Luang University International Conference 2012), 0-0.
29 Jaiyungyuen, U., นันทวัน สุวรรณรูป, ปนัดดา ปริยทฤฆ & กนกพร หมู่พยัฆ์. (2012).  factors influencing health-promoting behaviors of older people with hypertension .  (1 st Mea Fah luang University international Conference 2012), 0-0.
30 Meetong, P. (2554).  Qualityof administration of the nursing collage attached to praboromarajchanok institute, ministry of public health .  (วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน), 0-0.
31 Khumsaen, N. (2554).  Gender differences in HIV/AIDS preventive self-efficacy among Thai adolescents .  ( Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective), 0-0.
32 Khumsaen, N. (2554).  Spiritual practices and spiritual well-being among Thai women living with HIV:Preliminary findings from Suphanburi Province .  ( Interdisciplinary life-course Human potential development: socio-Economic, Educational, Health and Nursing perspective), 0-0.
33 เนติยา แจ่มทิม. (2554).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อศักยภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม .  (การประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนสู่อัตลักษณ์: ความรู้จากการปฏิบัติจริง ครั้งที่2 ), 0-0.
ค้นหา Proceedings
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ