Knowledge, Attitude, And Preventive Practice Towards COVID-19 Among Thai People Living With HIV/AIDS: An Online Survey
-


ชื่อนักวิจัย ::   ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, อุษณียาภรณ์ จันทร
ชื่อวารสาร HIV Nursing, 21(2), 56-62
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับนานาชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   COVID-19,HIV/AIDS,knowledge,attitude,practice
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>33อ.ณัฎฐวรรณ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>33อ.ณัฎฐวรรณ(ต่างประเทศ).pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Natawan Khumsan นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535-250(2103) natawan@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Supannee Peawnalaw นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) suphanee@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) siritida@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Ausaniyaporn Chantorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0.00 0.00