Development of a Blended Learning Model on Anatomy and Physiology for Professional Nurses by Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi, Thailand


ชื่อนักวิจัย ::   พิศิษฐ์ พลธนะ, สุภาภรณ์ วรอรุณ, วรางคณา คุ้มสุข, ดารินทร์ พนาสันต์, ชาคริต สัตยารมณ์
ชื่อวารสาร International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1), 6277-6288
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับนานาชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>27ผอ.พิศิษฐ์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>27Development of a Blended Learning Model on Anatomy and Physiology for Professional Nurses by Boromarajonani College of Nursing Sophanburi Thailand.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Pisit Poltana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 100.00 0.00
  2 Supaporn Voraroon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535251(1304) voraroon.s@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Warangkana Khumsuk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5112) warangkana@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Darin Panasan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5203) darin@snc.ac.th 0.00 0.00
  5 Chakrit Sattayarom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 0.00 0.00