Job Characteristics, Risky Tasks, and Work Ability among Professional Nurses Related to Patient Safety Management in Community Hospitals
ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงาน และความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญรุ่ง วรรณดี, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(1), 23-35
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงาน และความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2555
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Penrung Wandee นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) phenrung@snc.ac.th 80.00 0.00
2 พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นักวิจัยร่วม N คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10.00 0.00
3 ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยมหิดล 10.00 0.00