Factors associated with Food Consumption Behaviors in Overweight Secondary School Students in Mueang District, Yala Province
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็ก มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิณฑ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา


ชื่อนักวิจัย ::   กมลวรรณ สุวรรณ, สุชาดา เจะดอเลาะ, ชนิกานต์ สมจารี, พัชรินทร์ คมขำ, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์
ชื่อวารสาร LANNA PUBLIC HEALTH JOURNAL, 17(1), 40-51
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ปัจจัย,พฤติกรรมการบริโภคอาหาร,ภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์,เด็กวัยเรียน
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>16อ.ปุรินทร์.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>16อ.ปุรินทร์.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 กมลวรรณ สุวรรณ นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - - 0.00 0.00
  2 สุชาดา เจะดอเลาะ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - - 0.00 0.00
  3 ชนิกานต์ สมจารี นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - - 0.00 0.00
  4 พัชรินทร์ คมขำ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา - - 0.00 0.00
  5 Purin Srisasaluk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5206) purin@snc.ac.th 0.00 0.00