วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Kaeomaungfang, R. (Project Leader), Plodpluang, U..   Effect to Yoga Breathing on Stress of Nursing Students at the First time Labor Practice . Tuition Fee. 2562.
2 Plodpluang, U. (Project Leader).   Learning Experience of Humanistic Care . Tuition Fee. 2562.
3 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุจา แก้วเมืองฝาง, พลอยประกาย ฉลาดล้น, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม.   การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
4 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บ้านต้นแบบสุขภาวะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
5 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภัทรา สีเสน่ห์, อ้อมใจ พลกายา.   ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
6 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, ณรินี แย้มสกุล.   ผลของการใช้ลูกบีบมือและการกำแบมือต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ สมรรถภาพสมองเบื้องต้น การทรงตัวและภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
7 รุจา แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมโยคะต่อระดับความเครียดและความวิตกกังวลของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
8 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสะท้อนคิด ต่อกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
9 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ในการจัดบริการอนามัยโรงเรียน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
10 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, รุจา แก้วเมืองฝาง.   การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชาชนจังหวัดราชบุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2561.
11 Plodpluang, U. (Project Leader), Anansirikasem, P., Chalardlon, P., Kaeomaungfang, R., Boonyarat, A..   การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ . . 2561.
12 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บ้านต้นแบบสุขภาวะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
13 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
14 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
15 ศิรเมศร์ โภโค (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
16 วรุฒ บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดเพื่อรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
17 วรุฒ บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการประเมินผลด้วยรูบิคสกอร์แบบออนไลน์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
18 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมสตรีวัยเจริญพันธ์มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
19 วรุฒ บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การยอมรับเทคโนโลยีตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี(UTAUT)เพื่อการศึกษาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
20 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2560.
21 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยประกาย ฉลาดล้น.   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัด สบช. . สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
22 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), อมราวดี บุญยรัตน์.   ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
23 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
24 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
25 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   ความสุข 5 มิติของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
26 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญตา สุขวดี.   ประสบการณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
27 จักรพันธ์ กึนออย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดนัย ดุสรักษ์, ศิรเมศร์ โภโค, วรุฒ บุญประยงค์.   ประสิทธิภาพองใช้รูปแบบระบบอิเลกทรอนิคส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องระบบกระดูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
28 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สอนน้อย เรียนรู้มาก ในการศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
29 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
30 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย . คณะกรรมการพัฒนาบริการเขตสุขภาพที่ 5. 2560.
31 Petchkong, J. (Project Leader), Charoensuk, S., Choolert, P..   Instruction factors Affecting Happiness Learning of Nursing Students . Tuition Fee. 2559.
32 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การติดตามการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลครอบครัว หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
33 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยภาคประชาชน . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
34 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว  และชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
35 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
36 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชามนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
37 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะพยาบาลในระบบสุขภาพอำเภอ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
38 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบบริการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสหสาขาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
39 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
40 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และกระบวนการพยาบาลในรายวิชามโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
41 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
42 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
43 รุจา แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง.   การสังเคราะห์งานวิจัยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
44 ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
45 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   ความสุข 5 มิติของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
46 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ในวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 ต่อผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
47 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
48 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปีการศึกษา 2558 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
49 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานและทักษะศตวรรษที่ 21ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
50 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
51 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง.   รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยวิธีการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบองค์รวม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
52 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
53 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์.   อิทธิพลของเจตคติต่อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
54 Charoensuk, S. (Project Leader).   Facuity Development in Public and Private Nursing Education Institutes: the Assessment of Current Competency, Future Needs and Gaps . World Health Organization. 2558.
55 Hirankrua, B. (Project Leader).   The Development of Empowering Village Master Self-management by Participation of Partners in Preventing and Controlling of Dengue Hemorrhage Fever at Ladbuakawsubdistrict, Banpong district, Ratchaburi province . Tuition Fee. 2558.
56 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
57 ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของคุณภาพ
บัณฑิตตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
58 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   คุณภาพของแบบสอบถามเจตคติต่อผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทย พม่า และอินโดนีเซีย
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
59 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
60 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานและทักษะศตวรรษที่ 21ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
61 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การบูรณาการรายวิชา กับการบริการวิชาการ ต่อทักษะการพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 2  . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
62 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธืการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
63 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพทธ์การเรียนรู้ ตามมารตฐานคุณวุฒิระดับปรฺญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
64 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ตามหลัก 5อ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
65 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
66 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากร วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
67 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ.   ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบและจิตสำนึกสาธรณะในบริบทของวพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
68 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการสนับสนุนของครอบครัวต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
69 Anansirikasem, P. (Project Leader).   Influenced Factors towards Cervical Cancer Screening in Nakhon Phathom province, Thailand . Tuition Fee. 2556.
70 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์, นงนุช เสือพูมี.   การพัฒนาคุณลักษณะที่ดี เก่ง สุข ของบัณฑิตด้วยกระบวนการจิตตปัญญา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
71 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), จรัสศรี เพ็ชรคง, พัทธวรรณ ชูเลิศ.   การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
72 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
73 ศิริวรรณ ชอบธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
74 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองระวะ.   การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน . บริษัทฟลูฟิลเลอร์. 2556.
75 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาสภาพจริงและอัตลักษณ์ของครอบครัวและชุมชนต่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
76 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
77 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาสาขาการพยาบาล ของนักศึกษาวพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
78 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน จ.ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
79 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
80 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
81 วรุฒ บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
82 Charoensuk, S. (Project Leader), Karuncharernpanit, S..   การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ระยะที่ 1 กระบวนการ AIC . Tuition Fee. 2555.
83 Chittayanunt, K. (Project Leader), Wongrattanarak, W., Anansirikasem, P., Chalardlon, P., Suapumee, N., Srisuksai, N..  
Self Care Experience of Diabetic Patients in Tambol Lad Bua Khao, Ban Pong District, Ratchaburi Province
. Tuition Fee. 2555.
84 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะรูปแบบต่าง ๆ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
85 รัชนี ครองระวะ.   การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
86 Anansirikasem, P. (Project Leader).   Factors Related to Dengue Heamologic Fever Prevention in Household . Tuition Fee. 2554.
87 Plodpluang, U. (Project Leader).   A Development of Holistic and Participatory Integrative Process to Enhance Competencies in Nursing Teaching of Preceptor Nurses . Tuition Fee. 2554.
88 Wongrattanarak, W. (Project Leader), Chittayanunt, K..   The Learning Styes of Bachelor Program Nursing Students at Boromrajonani College of Nursing Chakriraj . Tuition Fee. 2554.
89 Chalardlon, P. (Project Leader).   Work - related Musculoskeletal Injuries and Work Safety Behaviors Among Call Center Workers . Tuition Fee. 2554.
90 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
91 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงนุช เสือพูมี.   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
92 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2552 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
93 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผอ. วิภาวรรณ.   การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางการพยาบาล ระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในระบบการรับปกติ กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
94 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสอนปฏิบัติการพยาบาลด้วยพยาบาลพี่เลี้ยง:ประสบการณ์จากพยาบาลพี่เลี้ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
95 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
96 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับบริการด้านสวัสดิการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
97 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปรียสลิล ไชยวุฒิ.   ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
98 นวลอนงค์ ศรีสุกไสย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
99 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
100 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จ.ราชบุรี (สาขา อ.บ้านโป่ง) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
101 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จ.ราชบุรี (สาขา อ.บ้านโป่ง) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
102 บุญตา สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งในวิชาการผดุงครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
103 สุภัทรา สีเสน่ห์.   ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learner) ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2555 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
104 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้ CAI ต่อความรู้ในการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
105 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
106 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ . ตนเอง. 2554.
107 Srisuksai, N. (Project Leader).   Relationship between Family function and Perceived Family support with Diabetes Self-care Behavior of Patients with type 2 Diabetes Mellitus in Banpong District, Ratchaburi Province . Tuition Fee. 2553.
108 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2551วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
109 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
110 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
111 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี วงศ์รัตนรักษ์.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
112 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
113 วิภาวรรณ อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบ เรื่องตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม กรณีเทศบาลตำบลเบิกไพร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
114 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะรูปแบบต่าง ๆ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
115 ผุสดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญตา สุขวดี, จักรพันธ์ กึนออย.   การศึกษาสภาพการดำเนินงานและแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
116 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
117 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสอนปฏิบัติการพยาบาลด้วยพยาบาลพี่เลี้ยง: ประสบการณ์จากพยาบาลพี่เลี้ยง 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
118 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การออกแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องการตรวจรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
119 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การออกแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องการตรวจรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
120 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
121 อ.ดร.สุนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   ความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
122 ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
123 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านสวัสดิการนักศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
124 สุพัตรา ไตรอุดมศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
125 พัชรีภรณ์ พรหมรักษา.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมในคลินิกกับสมรรถภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
. เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
126 อ.ณริดา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาพยาบาลและสภาพแวดล้อมในคลินิก กับสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
127 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ ความสุขในการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
128 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แบบเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
129 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม.   ประสิทธิผลของกล่อง Short Drain ต่อการฝึกทักษะการ Short Drain ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
130 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วพบ. จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
131 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
132 ภาคชุมนุม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อการรับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
133 บุญตา สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ในวิชาการผดุงครรภ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
134 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์, สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาพยาบาลในวิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
135 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
136 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่ส่งเสริมการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
137 อ.สุภัสสรา.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
138 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
139 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตกับกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
140 กุลฤดี จิตตยานันต์.   วิจัยชุมชนคนลิเก . สถาบันพระบรมราชชนก. 2553.
141 Charoensuk, S..   Development of Teaching-Learning Models based on Problem-BasedLearning and Self-Regulation Approaches to Foster Critical Thinkingand Self Efficacy Competencies of Nursing Students . Praboromarajchanok Institue. 2552.
142 Charoensuk, S..   Self Regulation Learning among Nursing Students who were Different in Perception of Self-Efficacy . Praboromarajchanok Institue. 2552.
143 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
144 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลการตั้งครรภ์ของครอบครัวมารดาวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
145 พลอยประกาย ฉลาดล้น, พัชรีภรณ์ พรหมรักษา, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ, รัชนี ครองระวะ.   การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
146 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
147 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย), นวลอนงค์ ศรีสุกไสย.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชนตำบลสวนกล้วย อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
148 วิภาวรรณ อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
149 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดนัย ดุสรักษ์.   ผลการใช้ CAI ต่อความรู้ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบของ นศ.พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
150 Plodpluang, U. (Project Leader).   Process of Development in Community Healthcare of Margin Area : Case Study Tambol Laivo Amphor Sangkhlaburi Province  . ตนเอง. 2551.
151 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   การพัฒนาคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
152 พัชรีภรณ์ พรหมรักษา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการสร้างพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีวพบ.จักรีรัช กรณีศึกษาที่ 2 อบต.ทุ่งกระบ่ำ /โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2551.
153 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง, ธัญญรัศม์ ดวงคำ.   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและความก้าวหน้าของผู้ บริหารการสาธารณสุข ภายหลังการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
154 Charoensuk, S..   Grade Point Average,Preparation for Students’Readiness, and undergraduate Nurses who Passed the Nursing License Examination for the First Class of Nursing Professional and Midwifery Registration of student graduated from Boromarajonani College of Nu . Praboromarajchanok Institue. 2550.
155 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเชื่อด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2550.
156 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2550.
157 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วันดี วงศ์รัตนรักษ์.   ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลเจตคติต่อ วิชาชีพพยาบาลกับทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
158 วิภาวรรณ อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง ) ภาคพิเศษ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
159 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ.   โครงการสร้างพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีวพบ.จักรีรัช กรณีศึกษาที่ 1 อบต.ดอนข่อย /โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2550.
160 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ปรียสลิล ไชยวุฒิ.   ประสิทธิผลของการสอนทักษะในการให้อาหารทางสายยางแก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
161 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัทธวรรณ ชูเลิศ.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ ผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
162 บุญตา สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อ พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
163 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
164 บุญตา สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ อาจารย์พยาบาลที่สอนในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
165 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจต่องานพัฒนานักศึกษา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
166 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการสัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักการ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระกระเทียม อำเภอเมือง นครปฐม . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2549.
167 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตรวัยเตาะแตะของมารดาที่มีบุตรป่วยและไม่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2549.
168 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ . ตนเอง. 2549.
169 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
170 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย), หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   ศึกษาสภาพการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มาใช้บริการศูนย์เด็กเล็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เด็กเล็กร่วมพัฒนา วัดหุบกระทิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
171 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระดับตำบล อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2548.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ