วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 จรัสพร หอมจันทร์ดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), หยาดชล ทวีธนาวณิชย์, ณรินี แย้มสกุล, รัชนี ครองระวะ & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การดูแลผู้ป่วยจิตเพภทเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
2 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล, ณรินี แย้มสกุล & ศุกร์ใจ เจริญสุข.   การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของคปสอ. สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
3 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม & ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม.   การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
4 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัทธวรรณ ชูเลิศ & พัชริดา ยี่โถหุ่น.   การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
5 ภิรมย์ & ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านการพยาบาลครอบครัวโดยใช้คู่มือแนวทางการเยี่ยมครอบครัว . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
6 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยประกาย ฉลาดล้น, พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการชลอวัยผู้สูงอายุ . กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 2565.
7 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการชะลอวัยผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
8 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญตา สุขวดี, รัชนี ครองระวะ, มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์, รุจา แก้วเมืองฝาง & อ้อมใจ พลกายา.   การพัฒนารูปแบบการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
9 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, รุจา แก้วเมืองฝาง, ณรินี แย้มสกุล & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การพัฒนาหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุชุมชนเพิ่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักบริบาลผู้สูงอายุในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
10 ศิริกุล & การุณเจริญพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพหุ่นจำลองฝึกดูดเสมหะเสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้งาน รูปลักษณ์และทักษะการปฏิบัติ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
11 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, รัชนี ครองระวะ, อัจฉราพรรณ วงษ์น้อย, ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม & สถิรกานต์ ทั่วจบ.   การศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
12 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล & ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม.   ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่อทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
13 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยรวมแยกโรค ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
14 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุจา แก้วเมืองฝาง, ศิรเมศร์ โภโค & ดนัย ดุสรักษ์.   ประสิทธิผลของหุ่นเพื่อตรวจการเปิดขยายของปากมดลูกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
15 จักรพันธ์ กึนออย (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สมคิด รูปงาม.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลคนพิการในเขตอำเภอเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
16 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม, สมคิด รูปงาม & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ผลของการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานต่อความรู้กระบวนการพยาบาลและทักษการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3 รุ่น23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
17 จันทนา ณหทัยโภคิน (หัวหน้าโครงการวิจัย), พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ผลของการเรียนแบบผสมผสานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
18 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศิรเมศร์ โภโค.   รูปแบบการจัดการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาแบบเรื่องเล่า . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
19 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ & จรัสพร หอมจันทร์ดี.   รูปแบบการพัฒนาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
20 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ & สุภาภรณ์ วรอรุณ.   รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในชุมชน . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2565.
21 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม & พลอยประกาย ฉลาดล้น.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
22 Wongnoi, A. (Project Leader), พัชรินทร์ นินทจันทร์ & โสภิณ แสงอ่อน.   ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิต ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและแรงสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2564.
23 Karuncharernpanit, S. (Project Leader), บุญเตือน วัฒนกุล & ศรีสุดา งามขำ.   ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนกับลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2564.
24 Krongrawa, R. (Project Leader), Lisuwan, P., Jerayingmongkol, P., สุภาภรณ์ วรอรุณ & อาคม โพธิ์สุวรรณ์.   ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาพยาบาลที่ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ: พื้นที่ชายขอบภาคตะวันตกของประเทศไทย . Tuition Fee. 2564.
25 รุจา & แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชาการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
26 พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย), พลอยประกาย ฉลาดล้น, จรัสศรี เพ็ชรคง & นวลอนงค์ ศรีสุกไสย.   การพัฒนารูปแบบการสนทนาแบบสร้างแรงจูงใจและการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
27 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์ & จันทนา ณหทัยโภคิน.   การรับรู้ความตระหนักรู้และความสามารถของตนเองในการบริหารความเสี่ยงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
28 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลชายขอบ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
29 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, สุภัทรา สีเสน่ห์ & ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์.   ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ที่ประเมินโดยอาจารย์กับผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษาปีสุดท้ายและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
30 สุภัทรา สีเสน่ห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จักรพันธ์ กึนออย, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ & สมคิด รูปงาม.   ทักษะการตัดสินใจทางคลินิก ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดระยะวิกฤต และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปี 3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
31 สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์ & ปรียสลิล ไชยวุฒิ.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในวิชาปฏิบัติการพยาบาล2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
32 ศิรเมศร์ โภโค (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง, บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ & ดนัย ดุสรักษ์.   ผลการใช้นวัตกรรมหุ่นใส่สายยางให้อาหารทางจมูกต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
33 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, ณรินี แย้มสกุล & จรัสพร หอมจันทร์ดี.   ผลของการใช้ลูกบีบมือและการกำแบบมือต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือสมรรถภาพสมองเบื้องต้นการทรงตัวและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
34 มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัทธวรรณ ชูเลิศ.   ผลของโปรแกรมการสอนเสริมออนไลน์ต่อความรู้ และความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ รายวิชาการผดุงครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
35 รุจา & แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
36 พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดวงแก้ว เตชะกาญจนเวช.   พฤติกรรมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่บ้านของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง2 สถาบันพระบรมราชชนก ในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
37 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), รุจา แก้วเมืองฝาง, พลอยประกาย ฉลาดล้น & พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม.   การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2562.
38 บรรณฑวรรณ & หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บ้านต้นแบบสุขภาวะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
39 Plodpluang, U. & (Project Leader).   ประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลแบบให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ . Tuition Fee. 2562.
40 ปรียสลิล ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภัทรา สีเสน่ห์ & อ้อมใจ พลกายา.   ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
41 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ & ณรินี แย้มสกุล.   ผลของการใช้ลูกบีบมือและการกำแบมือต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ สมรรถภาพสมองเบื้องต้น การทรงตัวและภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
42 Kaeomaungfang, R. (Project Leader) & Plodpluang, U.   ผลของการหายใจแบบโยคะต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ฝึกทำคลอดเป็นครั้งแรก . Tuition Fee. 2562.
43 รุจา & แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมโยคะต่อระดับความเครียดและความวิตกกังวลของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
44 Plodpluang, U. (Project Leader), Anansirikasem, P., Chalardlon, P., Kaeomaungfang, R. & Boonyarat, A.   การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ . . 2561.
45 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสะท้อนคิด ต่อกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
46 พลอยประกาย & ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ในการจัดบริการอนามัยโรงเรียน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
47 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม & รุจา แก้วเมืองฝาง.   การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชาชนจังหวัดราชบุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2561.
48 บรรณฑวรรณ & หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   บ้านต้นแบบสุขภาวะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
49 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
50 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การประเมินโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
51 ศิรเมศร์ & โภโค (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาบาดแผลจำลองเพื่อฝึกทักษะการทำแผลของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
52 วรุฒ & บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดเพื่อรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
53 วรุฒ & บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบการประเมินผลด้วยรูบิคสกอร์แบบออนไลน์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
54 Anansirikasem, P. (Project Leader) & Chalardlon, P.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมแรงจูงใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม . Tuition Fee. 2560.
55 พิมพ์ลดา & อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมสตรีวัยเจริญพันธ์มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
56 วรุฒ & บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การยอมรับเทคโนโลยีตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี(UTAUT)เพื่อการศึกษาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
57 ศุกร์ใจ & เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2560.
58 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พลอยประกาย ฉลาดล้น.   การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัด สบช. . สถาบันพระบรมราชชนก. 2560.
59 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อมราวดี บุญยรัตน์.   ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
60 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพ กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
61 พลอยประกาย & ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
62 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   ความสุข 5 มิติของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
63 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & บุญตา สุขวดี.   ประสบการณ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
64 จักรพันธ์ กึนออย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดนัย ดุสรักษ์, ศิรเมศร์ โภโค & วรุฒ บุญประยงค์.   ประสิทธิภาพองใช้รูปแบบระบบอิเลกทรอนิคส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องระบบกระดูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
65 จรัสศรี & เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบ การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ สอนน้อย เรียนรู้มาก ในการศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
66 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
67 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รัชนี ครองระวะ.   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย . คณะกรรมการพัฒนาบริการเขตสุขภาพที่ 5. 2560.
68 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การติดตามการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลครอบครัว หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
69 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถอดบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยภาคประชาชน . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2559.
70 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว  และชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
71 วันดี & วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
72 กุลฤดี & จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชามนุษย์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
73 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะพยาบาลในระบบสุขภาพอำเภอ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
74 บรรณฑวรรณ & หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาระบบบริการในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทีมสหสาขาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . สถาบันพระบรมราชชนก. 2559.
75 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
76 เยาวลักษณ์ & คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบทีมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และกระบวนการพยาบาลในรายวิชามโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
77 พลอยประกาย ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม.   การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
78 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
79 รุจา แก้วเมืองฝาง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัญญา ปลดเปลื้อง.   การสังเคราะห์งานวิจัยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
80 ศิริกุล & การุณเจริญพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ ทัศนคติต่อภาวะสมองเสื่อมและพฤติกรรมในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
81 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   ความสุข 5 มิติของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
82 Petchkong, J. (Project Leader), Charoensuk, S. & Choolert, P.   ปัจจัยด้านการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2559.
83 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ ในวิชาการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 ต่อผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
84 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
85 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ปีการศึกษา 2558 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
86 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานและทักษะศตวรรษที่ 21ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
87 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
88 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย) & อัญญา ปลดเปลื้อง.   รูปแบบการพัฒนานักศึกษาพยาบาลด้วยวิธีการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบองค์รวม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
89 พลอยประกาย & ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
90 พัทธวรรณ ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์.   อิทธิพลของเจตคติต่อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
91 Charoensuk, S. & (Project Leader).   Facuity Development in Public and Private Nursing Education Institutes: the Assessment of Current Competency, Future Needs and Gaps . World Health Organization. 2558.
92 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์.   การพัฒนารูปแบบการป้องกันและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
93 Hirunkhro, B. & (Project Leader).   การสร้างเสริมศักยภาพหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก กรณีศึกษา หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว . Tuition Fee. 2558.
94 ตริตาภรณ์ & สร้อยสังวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และตนเอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
95 หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   คุณภาพของแบบสอบถามเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทย พม่า และอินโดนีเซีย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
96 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
97 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจในงานและทักษะศตวรรษที่ 21ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
98 ปรียสลิล & ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การบูรณาการรายวิชา กับการบริการวิชาการ ต่อทักษะการพยาบาลและผลสัมฤทธิ์ของคะแนนการเรียนของนักศึกษาชั้นปี 2  . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
99 กุลฤดี & จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธืการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
100 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพทธ์การเรียนรู้ ตามมารตฐานคุณวุฒิระดับปรฺญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
101 รัชนี ครองระวะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ตามหลัก 5อ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
102 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
103 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคลากร วพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
104 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), จรัสศรี เพ็ชรคง & พัทธวรรณ ชูเลิศ.   ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบและจิตสำนึกสาธรณะในบริบทของวพบ จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
105 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการสนับสนุนของครอบครัวต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
106 Anansirikasem, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก . Tuition Fee. 2556.
107 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์ & นงนุช เสือพูมี.   การพัฒนาคุณลักษณะที่ดี เก่ง สุข ของบัณฑิตด้วยกระบวนการจิตตปัญญา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
108 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), จรัสศรี เพ็ชรคง & พัทธวรรณ ชูเลิศ.   การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาอาจารย์ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
109 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
110 ศิริวรรณ & ชอบธรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
111 ศุกร์ใจ เจริญสุข (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ & รัชนี ครองระวะ.   การศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดทำแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการชุมชน . บริษัทฟลูฟิลเลอร์. 2556.
112 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาสภาพจริงและอัตลักษณ์ของครอบครัวและชุมชนต่อการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
113 พัทธวรรณ & ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
114 จรัสศรี & เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาสาขาการพยาบาล ของนักศึกษาวพบ.จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
115 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน จ.ราชบุรี และจังหวัดนครปฐม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
116 หยาดชล & ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
117 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นการสนับสนุนของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
118 วรุฒ & บุญประยงค์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
119 Charoensuk, S. (Project Leader) & Karuncharernpanit, S.   การพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ระยะที่ 1 กระบวนการ AIC . Tuition Fee. 2555.
120 เยาวลักษณ์ & คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะรูปแบบต่าง ๆ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
121 Chittayanunt, K. (Project Leader), Wongrattanarak, W., Anansirikasem, P., Chalardlon, P., Suapumee, N. & Srisuksai, N.   การศึกษาองค์ความรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของ ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . Tuition Fee. 2555.
122 รัชนี ครองระวะ.   การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
123 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
124 วัลทณี นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นงนุช เสือพูมี.   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
125 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2552 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
126 Chalardlon, P. & (Project Leader).   การบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล . Tuition Fee. 2554.
127 Plodpluang, U. & (Project Leader).   การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนการพยาบาลของพยาบาลพี่เลี้ยง . Tuition Fee. 2554.
128 อัญญา ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ผอ.   การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทางการพยาบาล ระหว่างนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในระบบการรับปกติ กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
129 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสอนปฏิบัติการพยาบาลด้วยพยาบาลพี่เลี้ยง:ประสบการณ์จากพยาบาลพี่เลี้ยง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
130 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
131 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการได้รับบริการด้านสวัสดิการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
132 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปรียสลิล ไชยวุฒิ.   ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
133 นวลอนงค์ & ศรีสุกไสย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
134 พิมพ์ลดา & อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
135 Anansirikasem, P. & (Project Leader).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดอออกในครัวเรือน . Tuition Fee. 2554.
136 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จ.ราชบุรี (สาขา อ.บ้านโป่ง) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
137 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของสมาชิกสมาคมผู้สูงอายุและคลังปัญญา จ.ราชบุรี (สาขา อ.บ้านโป่ง) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
138 บุญตา & สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งในวิชาการผดุงครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
139 สุภัทรา สีเสน่ห์.   ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learner) ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพยาบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2555 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
140 พลอยประกาย & ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้ CAI ต่อความรู้ในการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
141 หยาดชล & ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
142 สไบทิพย์ & เชื้อเอี่ยม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ . ตนเอง. 2554.
143 Wongrattanarak, W. (Project Leader) & Chittayanunt, K.   รูปแบบเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . Tuition Fee. 2554.
144 กุลฤดี & จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2551วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
145 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
146 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
147 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วันดี วงศ์รัตนรักษ์.   การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
148 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
149 วิภาวรรณ & อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลต้นแบบ เรื่องตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม กรณีเทศบาลตำบลเบิกไพร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
150 เยาวลักษณ์ & คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกทักษะการดูดเสมหะรูปแบบต่าง ๆ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
151 ผุสดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุญตา สุขวดี & จักรพันธ์ กึนออย.   การศึกษาสภาพการดำเนินงานและแก้ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
152 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น: กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
153 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การสอนปฏิบัติการพยาบาลด้วยพยาบาลพี่เลี้ยง: ประสบการณ์จากพยาบาลพี่เลี้ยง 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
154 พัทธวรรณ & ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การออกแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องการตรวจรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
155 พัทธวรรณ & ชูเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การออกแบบสื่ออิเลคทรอนิกส์ เรื่องการตรวจรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
156 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
157 อ.ดร.สุนันท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   ความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
158 ตริตาภรณ์ & สร้อยสังวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเครียดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
159 อ้อมใจ & พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการด้านสวัสดิการนักศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
160 สุพัตรา & ไตรอุดมศรี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
161 Srisuksai, N. & (Project Leader).   ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว การสนับสนุนจากครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . Tuition Fee. 2553.
162 พัชรีภรณ์ พรหมรักษา.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาพยาบาล และสภาพแวดล้อมในคลินิกกับสมรรถภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
163 อ.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนักศึกษาพยาบาลและสภาพแวดล้อมในคลินิก กับสมรรถนะการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่น 11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
164 จรัสศรี & เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ ความสุขในการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
165 วันดี & วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   แบบเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
166 เยาวลักษณ์ คุมขวัญ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม.   ประสิทธิผลของกล่อง Short Drain ต่อการฝึกทักษะการ Short Drain ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
167 หยาดชล & ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วพบ. จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
168 พิมพ์ลดา & อนันต์สิริเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
169 ภาคชุมนุม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีผลต่อการรับการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
170 บุญตา สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ในวิชาการผดุงครรภ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
171 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย), วัลทณี นาคศรีสังข์ & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาพยาบาลในวิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
172 จรัสศรี & เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
173 พลอยประกาย & ฉลาดล้น (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่ส่งเสริมการบาดเจ็บทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของของพนักงานศูนย์บริการให้ข้อมูล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
174 อ.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
175 หยาดชล & ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
176 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วัลทณี นาคศรีสังข์.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตกับกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
177 กุลฤดี จิตตยานันต์.   วิจัยชุมชนคนลิเก . สถาบันพระบรมราชชนก. 2553.
178 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
179 อัญญา & ปลดเปลื้อง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลการตั้งครรภ์ของครอบครัวมารดาวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
180 Charoensuk, S.   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักและการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมการคิดวิจารณญาณและการรับรู้อัตสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล . Praboromarajchanok Institue. 2552.
181 Charoensuk, S.   การเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาพยาบาล ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน . Praboromarajchanok Institue. 2552.
182 พลอยประกาย ฉลาดล้น, พัชรีภรณ์ พรหมรักษา, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ & รัชนี ครองระวะ.   การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
183 หยาดชล & ทวีธนาวณิชย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
184 นงนุช เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นวลอนงค์ ศรีสุกไสย.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชนตำบลสวนกล้วย อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
185 วิภาวรรณ อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   ปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
186 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดนัย ดุสรักษ์.   ผลการใช้ CAI ต่อความรู้ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบของ นศ.พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
187 Plodpluang, U. & (Project Leader).   Process of Development in Community Healthcare of Margin Area : Case Study Tambol Laivo Amphor Sangkhlaburi Province  . ตนเอง. 2551.
188 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุพัตรา ไตรอุดมศรี.   การพัฒนาคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
189 พัชรีภรณ์ & พรหมรักษา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการสร้างพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีวพบ.จักรีรัช กรณีศึกษาที่ 2 อบต.ทุ่งกระบ่ำ /โรงพยาบาลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ กาญจนบุรี . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2551.
190 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), อัญญา ปลดเปลื้อง & ธัญญรัศม์ ดวงคำ.   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นและความก้าวหน้าของผู้ บริหารการสาธารณสุข ภายหลังการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
191 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความเชื่อด้านสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2550.
192 จรัสศรี & เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2550.
193 กุลฤดี จิตตยานันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วันดี วงศ์รัตนรักษ์.   ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลเจตคติต่อ วิชาชีพพยาบาลกับทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
194 วิภาวรรณ อริยานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), รัชนี ครองระวะ & ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์.   โครงการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี ( ต่อเนื่อง ) ภาคพิเศษ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
195 ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & รัชนี ครองระวะ.   โครงการสร้างพยาบาลชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน กรณีวพบ.จักรีรัช กรณีศึกษาที่ 1 อบต.ดอนข่อย /โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2550.
196 บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปรียสลิล ไชยวุฒิ.   ประสิทธิผลของการสอนทักษะในการให้อาหารทางสายยางแก่ญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
197 อ้อมใจ พลกายา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พัทธวรรณ ชูเลิศ.   ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ ผดุงครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
198 Charoensuk, S.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อม และผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี   . Praboromarajchanok Institue. 2550.
199 บุญตา & สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อ พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2550.
200 วันดี วงศ์รัตนรักษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กุลฤดี จิตตยานันต์.   การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสุตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
201 บุญตา & สุขวดี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ อาจารย์พยาบาลที่สอนในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
202 ปรียสลิล & ไชยวุฒิ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความพึงพอใจต่องานพัฒนานักศึกษา ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
203 ภิรมย์ & ลี้สุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   โครงการสัมฤทธิผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยใช้หลักการ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนสระกระเทียม อำเภอเมือง นครปฐม . ไม่ระบุ (ทุนภายนอก). 2549.
204 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตรวัยเตาะแตะของมารดาที่มีบุตรป่วยและไม่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2549.
205 วัลทณี & นาคศรีสังข์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ . ตนเอง. 2549.
206 บรรณฑวรรณ & หิรัญเคราะห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
207 จรัสศรี เพ็ชรคง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & หยาดชล ทวีธนาวณิชย์.   ศึกษาสภาพการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มาใช้บริการศูนย์เด็กเล็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เด็กเล็กร่วมพัฒนา วัดหุบกระทิง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
208 นงนุช & เสือพูมี (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระดับตำบล อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี . ตนเอง. 2548.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ