ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาพยาบาลในวิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   จรัสศรี เพ็ชรคง, วัลทณี นาคศรีสังข์, สุพัตรา ไตรอุดมศรี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2553
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 25 พ.ย. 2554 ถึง 23 ก.ย. 2555

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jaratsri Petchkong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344955(150) jaratphet@yahoo.com 40.00
2 Wantanee Naksrisang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344956 kimpinjo@gmail.com 20.00
3 Supattra Triudomsri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช supat_2512@hotmail.com 20.00