Self Care Experience of Diabetic Patients in Tambol Lad Bua Khao, Ban Pong District, Ratchaburi Province
การศึกษาองค์ความรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของ ผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   กุลฤดี จิตตยานันต์, วันดี วงศ์รัตนรักษ์, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ฐิติชญา ฉลาดล้น, นงนุช เสือพูมี, นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   สถาบันพระบรมราชชนก
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2555
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
  • |>ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในตำบลลาดบัวขาว
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 15 มิ.ย. 2555 ถึง 30 เม.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kuleudee Chittayanunt หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช kulwan205@gmail.com 40.00
2 Wandee Wongrattanarak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช wwongrattanarak@gmail.com , wandee908@hotmail.co.th 20.00
3 Phimlada Anansirikasem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344959(224) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 10.00
4 Thitichaya Chalardlon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344954(136) tutitichaya@gmail.com 10.00
5 Nongnuch Suapumee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช nudkku@yahoo.com 10.00
6 Nuananong Srisuksai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช power_of_bent@hotmail.com 10.00