ปัจจัยส่วนบุคคลกับความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   สุพัตรา ไตรอุดมศรี, วิภาวรรณ อริยานนท์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 29,895.00 1 ก.ย. 2552 ถึง 30 ก.ย. 2553

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Supattra Triudomsri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช supat_2512@hotmail.com 40.00
2 วิภาวรรณ อริยานนท์ หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 30.00