การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลการตั้งครรภ์ของครอบครัวมารดาวัยรุ่น


ชื่อนักวิจัย ::   อัญญา ปลดเปลื้อง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลสูติศาสตร์และผดุงครรภ์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
  • |>การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแลการตั้งครรภ์ของครอบครัวมารดาวัยรุ่น
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 29,945.00 1 ก.ย. 2552 ถึง 1 ก.ย. 2553

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Unya Plodpluang หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช anya_p12@hotmail.com 100.00