การยอมรับเทคโนโลยีตามทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยี(UTAUT)เพื่อการศึกษาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC)


ชื่อนักวิจัย ::   วรุฒ บุญประยงค์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยห้องปฏิบัติการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การวิจัย วัดผล สถิติการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 15,000.00 1 มิ.ย. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Varude Boonprayong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344955-9(134) varude@ckr.ac.th 100.00