วิจัยชุมชนคนลิเก


ชื่อนักวิจัย ::   กุลฤดี จิตตยานันต์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2553
กลุ่มสาขา ::   สาขาสังคมวิทยา
สาขา ::  มนุษย์นิเวศ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
  • |>วิจัยชุมชนคนลิเก
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สถาบันพระบรมราชชนก 50,000.00 1 ม.ค. 2552 ถึง 31 ม.ค. 2553

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kuleudee Chittayanunt นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344954(124) kulwan205@gmail.com 100.00