รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


ชื่อนักวิจัย ::   ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองระวะ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 คณะกรรมการพัฒนาบริการเขตสุขภาพที่ 5 72,600.00 1 มี.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pirom Lisuwan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 pirom_kea@yahoo.com 70.00
2 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344957(277) ratcha4262@gmail.com 30.00