ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชนตำบลสวนกล้วย อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   นงนุช เสือพูมี, นวลอนงค์ ศรีสุกไสย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
  • |>ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของประชาชนตำบลสวนกล้วย อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 28,850.00 11 พ.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2552

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Nongnuch Suapumee หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช nudkku@yahoo.com 60.00
2 Nuananong Srisuksai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช power_of_bent@hotmail.com 40.00