การติดตามประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช


ชื่อนักวิจัย ::   วัลทณี นาคศรีสังข์, นงนุช เสือพูมี
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2554
กลุ่มสาขา ::   สาขาการศึกษา
สาขา ::  การศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 40,000.00 14 ก.ค. 2554 ถึง 9 ก.ย. 2554

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Wantanee Naksrisang หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช kimpinjo@gmail.com 60.00
2 Nongnuch Suapumee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 nudkku@yahoo.com 40.00