การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน


ชื่อนักวิจัย ::   ฐิติชญา ฉลาดล้น, พัชรีภรณ์ พรหมรักษา, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ, รัชนี ครองระวะ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงคุณภาพ
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
  • |>การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 442,702.00 1 ก.ย. 2552 ถึง 30 ก.ย. 2553

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Thitichaya Chalardlon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344954(136) tutitichaya@gmail.com 10.00
2 นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 10.00
3 Preeyasalil Chaiyawut นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช preeyackr@gmail.com 10.00
4 Phimlada Anansirikasem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344959(224) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 10.00
5 Pirom Lisuwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช pirom_kea@yahoo.com 20.00
6 Yuwadee Subprasart นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344954-56(221) yuwa.ckr@gmail.com 10.00
7 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ratcha4262@gmail.com 20.00