ประสิทธิภาพองใช้รูปแบบระบบอิเลกทรอนิคส์ (E-learning) ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่องระบบกระดูก


ชื่อนักวิจัย ::   จักรพันธ์ กึนออย, ดนัย ดุสรักษ์, ศิรเมศร์ โภโค, วรุฒ บุญประยงค์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 38,000.00 1 มิ.ย. 2560 ถึง 1 มิ.ย. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Chakraphan Kunoy หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 mashinda_9@hotmail.com,chakraphan.kun@gmail.com 100.00
2 Danai Dussaruk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 danaitong@hotmail.com 0.00
3 Siramet Poko นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 power_of_man@hotmail.com 0.00
4 Varude Boonprayong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344955-9(134) varude@ckr.ac.th 0.00