การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ตามหลัก 5อ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม


ชื่อนักวิจัย ::   รัชนี ครองระวะ, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 50,000.00 1 พ.ค. 2558 ถึง 30 เม.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratchanee Krongrawa หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344957(277) ratcha4262@gmail.com 60.00
2 Pirom Lisuwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 pirom_kea@yahoo.com 40.00