Effect to Yoga Breathing on Stress of Nursing Students at the First time Labor Practice
ผลของการหายใจแบบโยคะต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ฝึกทำคลอดเป็นครั้งแรก


ชื่อนักวิจัย ::   รุจา แก้วเมืองฝาง, อัญญา ปลดเปลื้อง
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2562
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 14,550.00 18 มี.ค. 2562 ถึง 18 มี.ค. 2563

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ruja Kaeomaungfang หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(201) jumruja@gmail.com 80.00
2 Unya Plodpluang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(109) anya_p12@hotmail.com 20.00