การส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน เชิญเลิกบุหรี่ทั่วไทย ภายใต้การขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์


ชื่อนักวิจัย ::   อัญญา ปลดเปลื้อง, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, ฐิติชญา ฉลาดล้น, รุจา แก้วเมืองฝาง, อมราวดี บุญยรัตน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยระยะยาว
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2561
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ 1,240,000.00 1 มี.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2562

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Unya Plodpluang หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(109) anya_p12@hotmail.com 100.00
2 Phimlada Anansirikasem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(202) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 0.00
3 Thitichaya Chalardlon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(202) tutitichaya@gmail.com 0.00
4 Ruja Kaeomaungfang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(201) jumruja@gmail.com 0.00
5 Ammarawadee Boonyarat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(117) aumicu2000@hotmail.com, aumicuu@gmail.com 0.00