ผลของการใช้ลูกบีบมือและการกำแบมือต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ สมรรถภาพสมองเบื้องต้น การทรงตัวและภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองระวะ, ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์, ณรินี แย้มสกุล
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2562
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 27,250.00 18 มี.ค. 2562 ถึง 18 มี.ค. 2563
2 ไม่ระบุ (ทุนภายนอก) 60,000.00 18 มี.ค. 2562 ถึง 18 มี.ค. 2563

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pirom Lisuwan หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(113) pirom_kea@yahoo.com 70.00
2 Ratchanee Krongrawa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(113) ratcha4262@gmail.com 10.00
3 Sirikul Karuncharernpanit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82(117) ksiriku@hotmail.com 10.00
4 ์narinee Yamsakual นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-330479-82 10.00