ศึกษาสภาพการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มาใช้บริการศูนย์เด็กเล็ก: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์เด็กเล็กร่วมพัฒนา วัดหุบกระทิง


ชื่อนักวิจัย ::   จรัสศรี เพ็ชรคง, หยาดชล ทวีธนาวณิชย์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2549
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 30,000.00 1 ก.ย. 2549 ถึง 30 ก.ย. 2550

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jaratsri Petchkong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344955(150) jaratphet@yahoo.com 100.00
2 Yadchol Tawetanawanich นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032-344954-6 yadcholl@gmail.com 0.00