การพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมสตรีวัยเจริญพันธ์มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


ชื่อนักวิจัย ::   พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  ส่งรายงานความก้าวหน้า
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 53,000.00 1 ธ.ค. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Phimlada Anansirikasem หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 032344959(224) c_paradee@hotmail.com, phimladaa@gmail.com 100.00