ผลการใช้ CAI ต่อความรู้ในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบของ นศ.พยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3


ชื่อนักวิจัย ::   ดนัย ดุสรักษ์, บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2552
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 35,000.00 1 ก.ย. 2552 ถึง 30 ก.ย. 2553

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Danai Dussaruk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช danaitong@hotmail.com 40.00
2 Buntawan Hirankrua หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช buntawan_h@yahoo.com 60.00